รับของที่ระลึกประชุมใหญ่

     
      สมาชิกที่ลงทะเบียนประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทยครั้งที่ 51 เชียงราย ท่านมารับของที่ระลึกตั้งแต่ วันที่ 17-18/3/60 ตามโรงแรมที่พักของแต่ละภาค โดยแต่ละจุดจะมีไลออนส์ และเจ้าหน้าที่คอยแจกของที่ระลึกอยู่ดังนี้
ภาค โรงแรม ผู้ประสาน เบอร์ติดต่อ
310 A1 แกรนด์ วิสต้า ล.สมคิด

081-530-4513
310 A2 ปาร์คอิน และไดมอนด์ ปาร์คอินน์ รีสอร์ท ล.วันทนีย์ 080-515-5665
ล.อุบล 081-962-7866
310 B วังคำ ล.สุนทร 089-708-9751
ล.วชิรา 098-796-2429
310 C เวียงอินทร์ ล.ก้อเกียรติ 089-794-0952
310 D  เวียงอินทร์  ริเวอร์ไซต์  รีสอร์ท ล.จิตลดา 081-783-3256
ล.พรรณี 091-956-9654
310 E โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา ล.จิระพันธ์ 099-148-2626
310 E ล.ธิติพร

โดยท่านประธานฝ่ายที่รับผิดชอบ ล.มาลี แซ่อุ่ย และรองประธานฝ่าย ล.วรรณา มลกุล
Share:

ผังการเดินเทิดพระเกียรติถวายความอาลัย


กำหนดการ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560   เวลา 14.00 น. จาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ถึงสวนตุง
ลำดับการเดินเทิดพระเกียรติถวายความอาลัยมีดังนี้
สภาภาครวมฯ

 • ป้ายการประชุมใหญ่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
 • วงดุริยางค์
 • ป้ายของคณะไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
 • ชุดฟ้อนรำถวายความอาลัย
 • ประธานสภาภาครวม 310 ประเทศไทย ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-บี ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-ซี ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-ดี ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-อี ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1 ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-เอ2
 • คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310
สโมสรลีโอ

 • ป้ายสโมสรลีโอ
 • วงดุริยางค์
 • ป้ายเทิดพระเกียรติ
 • หมู่ธงสโมสรลีโอทุกสโมสร
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี
 • วงดุริยางค์
 • ป้ายเทิดพระเกียรติ
 • ธงภาค 310 บี โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 บี คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 บี
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ สโมสร นายกสโมสร
1 สโมสรไลออนส์ชุมพรทรายรี ไลออน ยุวดี  จิตนุ่ม
2 สโมรไลออนส์หลังสวน ชุมพร ไลออน ณัฐสรัญ แก้วเมืองเพชร
3 สโมสรไลออนส์ระนอง ไลออน ไพศาล อรรคพิพัฒน์
4 สโมสรไลออนส์ระนองรัตนรังสรรค์ ไลออน สุดารัตน์  อุปการ
5 สโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี ไลออน สันติ กายนิตย์
6 สโมสรไลออนส์ศรีสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ไลออน กิมเตียง อภิรันตอุดม
7 สโมสรไลออนส์สุธานี สุราษฎร์ธานี ไลออน กิมขุ้น กุลทรัพย์มณี
8 สโมสรไลออนส์พุนพิน สุราษฎร์ธานี ไลออน สัมพันธื เนาวกุล
9 สโมสรไลออนส์ศรีวิชัยพุนพิน สุราษฎร์ธานี ไลออน ธนาธิป ลิ้มสุรัตน์
10 สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี  ไลออน ประภาส พงศ์สุวณิช
11 สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช  ไลออน อำนาจ เสรีวัฒนาชัย
12 สโมสรไลออนส์ศรีนคร นครศรีธรรมราช ไลออน ณัฐการ ผ่องโชค
13 สโมสรไลออนส์ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ไลออน อาภา พรภัสราดล
14 สโมสรไลออนส์เมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ไลออน ลัดดา สิทธิศิรประพันธ์
15 สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ไลออน เกียรติศักดิ์  จันทร์เวียงทอง
16 สโมสรไลออนส์ภูเก็ตอันดามันซี LION HOLGER BLOCK
17 สโมสร ไลออนส์ภูเก็ตเพิร์ล LION IGOR PROTASOV
18 สโมสรไลออนส์ป่าตองบีช ภูเก็ต ไลออน ภิญโญ เกิดกันตพงษ์
19 สโมสรไลออนส์ตะกั่วป่า พังงา  ไลออน พ.ต.อ.บุญพิศ  ทองชล
20 สโมสรไลออนส์เขาหลักอันดามัน พังงา ไลออน ไพศรี ทิวทัศนานนท์
21 สโมสรไลออนส์ภูเก็ต จังซีลอน LION CRISTIANE KITCHAKARN
22 สโมสรไลออนส์กระบี่ ไลออน สิริธร จุลชู
23 สโมสรไลออนส์ตรัง ไลออน ดร.ศักดิ์ณสันต์ จินตสกุล
24 สโมสรไลออนส์ศรีตรัง ไลออน อมรรัตน์ เชาว์กิจค้า
25 สโมสรไลออนส์หาดใหญ่ สงขลา ไลออน พศวัต วิวัฒน์ไพศาลนนท์
26 สโมสรไลออนส์หาดใหญ่ ฮาร์โมนี ไลออน ปิยะพร พัฒนเกษตรวงศ์
27 สโมสรไลออนส์สะเดา สงขลา ไลออน วีรวิทย์ บุญพงศ์มณี
28 สโมสรไลออนส์ยะลา ไลออน เดชศักดิ์ พิมเสนศรี
29 สโมสรไลออนส์เบตง ยะลา ไลออน ณัฐสัณห์ สงค์จินดาศักดิ์
30 สโมสรไลออนส์สงขลา ไลออน ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช
31 สโมรไลออนส์ปัตตานี ไลออน ศิรภัสสร บุญระยอง
32 สโมสรไลออนส์นราธิวาส ไลออน พีระ เบญจมานนท์
33 สโมสรไลออนส์สุไหงโก-ลก ไลออน นิเมธ พรหมพยัค
34 สโมสรไลออนส์สตรีสุไหงโกลก ไลออน จิตรา มนัสกุล

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี
 • ธงภาค 310 ซี โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 ซี
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ ภาค โรงแรม
1 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนโกสินทร์ ไลออน วิชิต อำนวยรักษ์สกุล
2 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน ไลออน สุณา ศุภรัตน์วนิช
3 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ บัวหลวง ไลออน ปณตพร ธนาธรณ์
4 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติ ไลออน อ.ธัญญา ผลอนันต์
5 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ เจ้าพระยา ไลออน ยุวดี เตรัตนชัย
6 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ นิมิตใหม่ ไลออน ทญ.ดาริน พายัพวัฒนวงษ์
7 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ อุดมสุข ไลออน อนพัทย์ เศรษฐสิทธิ์กุล
8 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ สุขุมวิท ไลออน มงคล กรัตะนุตถะ
9 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ (พระมหานคร) ไลออน อนุสรณ์ อเนกรัชดาพร
10 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ แหลมทอง ไลออน ดร.นาตยา กีรติภักดี
11 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ สุพรรณหงส์ ไลออน เพลินพิศ เลขวณิชธรรมวิทักษ์
12 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ ราชนครินทร์ ไลออน ธีรนุช มณูธรรมธร
13 สโมสรไลออนส์สมุทรปราการ ไลออน ชัยสิทธิ์  วาดโชชัย
14 สโมสรไลออนส์สมุทรปราการ ศรีนครินทร์ ไลออน อุชุกร เหมือนเดช
15 สโมสรไลออนส์สมุทรปราการ สำโรง  ไลออน พล.ต.ต.วิริยะ  ตุมรสุนทร
16 สโมสรไลออนส์สมุทรปราการ บางพลี ไลออน ชูศรี  สัตยานนท์
17 สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ไลออน กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
18 สโมสรไลออนส์ปราจีนบุรี ไลออน สมชาย ตันเจริญ
19 สโมสรไลออนส์สระแก้ว อรัญประเทศ ไลออน เฉลา ซื่อตรง
20 สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา คลองสวน ไลออน น.พ.บุญมาก มั่งมี
21 สโมสรไลออนส์ปราจีนบุรี หลักเมือง ไลออน ชาญชัย จินดาสถาพร
22 สโมสรไลออนส์ชลบุรี ไลออน พล.อ.ท.นพ.ชูพันธ์ ชาญสมร
23 สโมสรไลออนส์ชลบุรี  บางปลาสร้อย ไลออน ประเสริฐ วัฒนดิลกเลิศ
24 สโมสรไลออนส์ชลบุรี  พันสนิคม ไลออน ลมัย เกิดประสพสุข
25 สโมสรไลออนส์ชลบุรี พนัสนิคม ศรีบูรพา ไลออน วินิตา โลภาวิทย์
26 สโมสรไลออนส์ชลบุรี บางแสน ไลออน จารุวรรณ กังวาลสมวงศ์
27 สโมสรไลออนส์ชลบุรี วชิรปราการ ไลออน อนงค์ สุขสีพล
28 สโมสรไลออนส์ชลบุรี พระยาสัจจา  ไลออน ปิยนุช นนทกานันท์
29 สโมสรไลออนส์พัทยา  ไลออน วิสิทธิ เอกอัคร
30 สโมสรไลออนส์ชลบุรี ศรีราชา ไลออน นวรัตน์ ชิตโตริ
31 สโมสรไลออนส์พัทยา ตากสิน ไลออน จิตติมา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
32 สโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือ ไลออน สากล พูนกลาง
33 สโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก พัทยา ไลออน อัจจิมา ชวลิตธำรง
34 สโมสรไลออนส์พัทยา นาเกลือ ไลออน วาที่ ร.ต.จเรวัฒน์ ชินวัตน์
35 สโมสรไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี ไลออน ไพศาล  อนุวงศ์วรเวทย์
36 สโมสรไลออนส์ระยอง มาบตาพุด เมืองใหม่ ไลออน ดารุณี  วีระพันธ์
37 สโมสรไลออนส์พัทยา บางละมุง ไลออน ศิริวรรณ ทองอำไพ
38 สโมสรไลออนส์ระยอง ไลออน พรชัย โพธิ์ปริสุทธิ์
39 สโมสรไลออนส์จันทบุรี ไลออน ดิเรก ศุภวิวรรธน์
40 สโมสรไลออนส์จันทบุรี เมืองจันท์ ไลออน ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
41 สโมสรไลออนส์ตราด ไลออน วีระ ถนอมจิต
42 สโมสรไลออนส์เมืองขลุง ไลออน บุญจันทร์ กุลพานิชย์
43 สโมสรไลออนส์จันทบุรี ตากสิน ไลออน ธนัญญา งามกิจ

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี
 • ธงภาค 310 ดี โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ดี คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 ดี
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ ภาค โรงแรม
1 สโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพ ไลออน พลสิทธิ์ ลาภวงศ์เมธี
2 สโมสรไลออนส์กรุงธน ไลออน ดารา คาบาลโล่
3 สโมสรไลออนส์กรุงเทพอีสต์ ไลออน ชูชัย จิรวงศาพันธุ์
4 สโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้า กรุงเทพ ไลออน นิภา บำรุงศักดิ์
5 สโมสรไลออนส์สีลม LION GEORGE KNIGHT
6 สโมสรไลออนส์สาทร กรุงเทพ ไลออน มานิตย์ ชฎาชัยวิวัฒน์
7 สโมสรไลออนส์ตลิ่งชัน ดี-ไทย กรุงเทพ ไลออน เทพทัต คุณธนวิโรจน์
8 สโมสรไลออนส์พระราม 9 ริเวอร์ กรุงเทพ ไลออน วัฒนา ประภาสโกศลกุล
9 สโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ไลออน ธันยนันต์ นำพิทักษ์ชัยกุล
10 สโมสรไลออนส์สันติภาพ กรุงเทพ ไลออน ยุพินส์พร บัณฑิตเวทิตกุล
11 สโมสรไลออนส์ป้อมปราบ กรุงเทพ ไลออน คนัมพร อภิชิตศักดิ์สกุล์
12 สโมสรไลออนส์ธนบุรี ไลออน กฤชภิพัชร์ ธนสุทธิ์วรชัย
13 สโมสรไลออนส์ปิ่นเกล้า กรุงเทพ ไลออน กำพล เชียงไชยวงศ์
14 สโมสรไลออนส์ธนบุรีรัตน์์ ไลออน สิณีมาศ ชวรัตน์สกุลกิจ
15 สโมสรไลออนส์สวัสดี กรุงเทพ ไลออน ยุเพ็ญศรี ตั้งเจริญ
16 สโมสรไลออนส์บูรพาภิรมย์ ไลออน สิริพชนันท์ ชิดญาติ
17 สโมสรไลออนส์กรุงเทพเซ็นเตอร์ ไลออน อุเทน ตั้งบูรณากิจ
18 สโมสรไลออนส์วาสุกรี กรุงเทพ ไลออน สมชาย ภูวจรูญกุล
19 สโมสรไลออนส์สวนหลวง กรุงเทพ ไลออน สุวรรณี บวรศุภกิจกุล
20 สโมสรไลออนส์วังสน พระนคร กรุงเทพ ไลออน ฉลองศักดิ์ อารีย์วงศ์
21 สโมสรไลออนส์บางขุนเทียน กรุงเทพ ไลออน สุวัฒน์ เอกมธุรพจน์
22 สโมสรไลออนส์กาญนาภิเษก ไลออน พศิน สินธุพาชี
23 สโมสรไลออนส์สุขสวัสดิ์ กรุงเทพ ไลออน ชยุต องอาจสิริ
24 สโมสรไลออนส์ศตวรรษใหม่ มหานคร ไลออน ณัฐธิณี ภิรมย์ลาภา
25 สโมสรไลออนส์เทียนทะเล กรุงเทพ ไลออน อฺธิวัชร์ จันทุมมี
26 สโมสรไลออนส์มหาจักร กรุงเทพ ไลออน ชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล
27 สโมสรไลออนส์วงเวียนใหญ่ กรุงเทพ ไลออน ศศิธร วรรณมโนมัย
28 สโมสรไลออนส์ภาษีเจริญ กรุงเทพ ไลออน ผกาวดี รังสิยาวรานนท์
29 สโมสรไลออนส์พระนคร กรุงเทพ ไลออน มนต์ชัย ศิริตันติธรรม
30 สโมสรไลออนส์ตากสิน กรุงเทพ ไลออน ช่วงระวี กรรณสูต
31 สโมสรไลออนส์วังจันทร์ กรุงเทพ ไลออน พัทธนันท์ กีรกะจินดา
32 สโมสรไลออนส์รามคำแหง มิชชั่น ดี กรุงเทพ ไลออน ธันยภรณ์ สวนสมภาค
33 สโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ  ไลออน อรวรรณ เตชานุวัตร์
34 สโมสรไลออนส์สาครบุรี ไลออน วาที่ ร.ต.จเรวัฒน์ ชินวัตน์
35 สโมสรไลออนส์กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไลออน น.อ.ธีร์ฎะวัฒน์ กุหลาบซ้อน
36 สโมสรไลออนส์ท่าจีน สมุทรสาคร ไลออน ชาคริต ดุษฎีอิสริยวงศ์
37 สโมสรไลออนส์บ้านแพ้ว ไทยรามัญ สมุทรสาคร ไลออน สุพัฒน์ ปะภุสโร
38 สโมสรไลออนส์สมุทรสาคร ไลออน พิชัย ศรีสันติสุข
39 สโมสรไลออนส์สมุทรสงคราม ไลออน ธนพรรณ ศรีสุทธี
40 สโมสรไลออนส์นครปฐม ไลออน ว่าที่เรือตรี ธีระภัทร์ รุ่งราตรี
41 สโมสรไลออนส์แม่กลอง สมุทรสงคราม ไลออน รเชนทร์ ชัยวัฒน์
42 สโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวก ราชบุรี ไลออน เศรษฐพงศ์ คุ้มภัย
43 สโมสรไลออนส์บางแพ ราชบุรี ไลออน วิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์
44 สโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี ไลออน อณิชชา อาภาณัณยกุล
45 สโมสรไลออนส์หลักเมือง ราชบุรี ไลออน ธนัญชัย  วัดเอก
46 สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง ราชบุรี ไลออน จินตนา จิตดำรงชัย
47 สโมสรไลออนส์ราชบุรี ไลออน สัมพันธ์ มโนรัตน์
48 สโมสรไลออนส์โพธาราม ราชบุรี ไลออน คำรณ แพงไพรี
49 สโมสรไลออนส์อัมรินทร์ ราชบุรี ไลออน ชัชวาล เวศย์วรุตม์
50 สโมสรไลออนส์กาญจนบุรี สโมสรไลออนส์กาญจนบุรี 
51 สโมสรไลออนส์ท่าม่วง กาญจนบุรี ไลออน กาญจนา จานทอง
52 สโมสรไลออนส์ท่ามะกากาญจน์ กาญจนบุรี ไลออน พวงเพ็ชร พัวพันธ์พงษ์
53 สโมสรไลออนส์ตลาดเขต กาญจนบุรี ไลออน สมาน บุญขำ
54 สโมสรไลออนส์สังขละบุรี กาญจนบุรี ไลออน มณี วุฒิสุวรรณ
55 สโมสรไลออนส์สนามจันทร์ นครปฐม ไลออน ธนพล สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
56 สโมสรไลออนส์นครชัยศรี นครปฐม ไลออน สุวิทย์ อุ่นแสงจันทร์
57 สโมสรไลออนส์สามพรานสันติภาพ นครปฐม ไลออน วริศา ทองสงค์
58 สโมสรไลออนส์สามพรานโพธิ์แก้ว นครปฐม ไลออน ศิริ ขาวสำอางค์
59 สโมสรไลออนส์อู่ทอง สุพรรณบุรี ไลออน ร.ต.ท.ไพฑูรย์ พวงมาลัย
60 สโมสรไลออนส์เมืองสามชุก สุพรรณบุรี ไลออน สนธยา มหัคฆพันธ์
61 สโมสรไลออนส์ด่านช้าง สุพรรณบุรี ไลออน ปราณี พงษ์สุพรรณ
62 สโมสรไลออนส์เพชรบุรี ไลออน ณัฐกฤช กรีธาธร
63 สโมสรไลออนส์นครคีรี เพชรบุรี ไลออน สุมิตร หิรัญวงศ์
64 สโมสรไลออนส์บ้านแหลม เพชรบุรี ไลออน สำราญ พวงเจริญ
65 สโมสรไลออนส์เมืองชะอำ เพชรบุรี ไลออน นิภาภัทร ทองโสภณ
66 สโมสรไลออนส์ประจวบคีรีขันธ์ ไลออน เสน่ห์ อาจพันธ์
67 สโมสรไลออนส์ท่ายาง เพชรบุรี ไลออน ดร.ธนะสิทธื ทรัพย์แสนล้าน
68 สโมสรไลออนส์เมืองเพชร เพชรบุรี ไลออน ทรงรัฐ สุนทรมณี
69 สโมสรไลออนส์หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ไลออน ประกอบ ชำนาญกิจ
710 สโมสรไลออนส์ราษฎร์ภักดี หัวหิน ไลออน สายสุนีย์ จิระสกุล

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี
 • ธงภาค 310 อี โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 อี
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ ภาค โรงแรม
1 สโมสรไลออนส์ดุสิต  กรุงเทพ ไลออน ประโพธ ประวิชพราหมณ์
2 สโมสรไลออนส์ดุสิตา  กรุงเทพ ไลออน วิมลมาลย์ สวัสดี
3 สโมสรไลออนส์บุญมีฤทธิ์ กรุงเทพ ไลออน อาภาภัทร บุญมีฤทธิ์
4 สโมสรไลออนส์อาภาภิรม กรุงเทพ ไลออน สุชาดา เจริญพิภพ
5 สโมสรไลออนส์วอร์เตอร์เกท กรุงเทพ ไลออน วันเพ็ญ เจิมประไพ
6 สโมสรไลออนส์รามา กรุงเทพ ไลออน จันทิมา ยิ่งลือชา
7 สโมสรไลออนส์บุญฤทธิ์ กรุงเทพ ไลออน อนิวรรตน์ สมาธิวัฒน์
8 สโมสรไลออนส์บางเขน กรุงเทพ ไลออน วรเดช เทพสถิตย์ศิลป์
9 สโมสรไลออนส์รัชวิภา กรุงเทพ ไลออน อัจฉรา  อัมพุฒ
10 สโมสรไลออนส์นพเก้า กรุงเทพ ไลออน ม.ล.กุลรัตน์ เทวกุล
11 สโมสรไลออนส์พระราม9 รัชดา กรุงเทพ ไลออน เกศกัญญา โสตถิรัตน์วิโรจน์
12 สโมสรไลออนส์นครนายก ไลออน ร.ต.พงศ์ศักดิ์ ภารา
13 สโมสรไลออนส์เสาวภา กรุงเทพ ไลออน ศรีสกุล วิวัฒนาพิกุล
14 สโมสรไลออนส์ราชดำริ กรุงเทพ ไลออน ดร.พรเทพ  จันทรนิภ
15 สโมสรไลออนส์สุรวงศ์ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ ไลออน รัตนา การีมี
16 สโมสรไลออนส์รัชโยธิน กรุงเทพ ไลออน แววตา โอวาทานุสรณ์
17 สโมสรไลออนส์ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ ไลออน สงวน  ลิ่วมโนมนต์
18 สโมสรไลออนส์พหลโยธิน กรุงเทพ ไลออน มาดา  สงวนทรัพย์
19 สโมสรไลออนส์ราชธานี กรุงเทพ ไลออน อัยวัลย์ พิตรไพบูลย์
20 สโมสรไลออนส์โคราช ไลออน รังสรรค์ อินทรชาธร
21 สโมสรไลออนส์ราชสีมา ไลออน แสวง วรรณรัตน์
22 สโมสรไลออนส์ท้าวสุระ ไลออน วรินทร์ทิพย์ สมิทธินารถ
23 สโมสรไลออนส์สุรนารี ไลออน นิตยา วงศ์ชัยนราธร
24 สโมสรไลออนส์มิตรภาพ โคราช ไลออน สนั่น อารจรา
25 สโมสรไลออนส์ปักธงชัย ไลออน วราพร แซ่เฮ้ง
26 สโมสรไลออนส์พญาเย็น ปากช่อง ไลออน วิไล ลิ้มปัญญาเลิศ
27 สโมสรไลออนส์เขาใหญ่-ปากช่อง ไลออน บัณฑุร วรชาติตระกูล
28 สโมสรไลออนส์ลำตะคอง เขาใหญ่ ไลออน ร.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
29 สโมสรไลออนส์ปากช่อง เซนแทนเนียน ไลออน ธัญชภัทร ศรีชะโร
30 สโมสรไลออนส์มหาสารคาม ไลออน ลักขณา เมธานิธิกุล
31 สโมสรไลออนส์ชัยสุนทร กาฬสินธุ์ ไลออน อัญชลี คลังบุญครอง
32 สโมสรไลออนส์นางรอง บุรีรัมย์ ไลออน ศิริกุล ปิยานุกูล
33 สโมสรไลออนส์มิตรภาพ บุรีรัมย์ ไลออน กฤตานน อึงพินิจพงศ์
34 สโมสรไลออนส์สุรินทร์ ไลออน ภูษิต สิงคนิภา
35 สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ไลออน มาลัย อุกฤษฎ์สิริ
36 สโมสรไลออนส์อุบลราชธานี ไลออน ดร.ธมกร ทยาประศาสตร์
37 สโมสรไลออนสืศรีนครอุบล ไลออน ฤทัยทิพย์ สายแวว
38 สโมสรไลออนส์ยังสปิริต อุบลราชธานี ไลออน ธนยพัฒน์ ซึรุมะ
39 สโมสรไลออนส์ชุมแพ ขอนแก่น ไลออน ยุทธ เตียสุขสวัสดิ์
40 สโมสรไลออนส์ขอนแก่น ไลออน ไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี
41 สโมสรไลออนส์นครขอนแก่น ไลออน เจษฎี เชษฐ์โชติศักดิ์
42 สโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี ไลออน อรัญญา อุดมลาภ
43 สโมสรไลออนส์อุดรธานี ไลออน ลาวัลย์ ขจรจิตรัศมี
44 สโมสรไลออนส์วังสะพุล ไลออน อภิชา สารสิทธิ
45 สโมสรไลออนส์เมืองเลย ไลออน ฐิตารีย์ เศียรเจริญพร
46 สโมสรไลออนส์นครพนม ไลออน กัญญพัชร แย้มกมล
47 สโมสรไลออนส์นาแก นครพนม ไลออน ประภาพร นวลตา
48 สโมสรไลออนส์ธาตุพนม นครพนม ไลออน กฤษณ์ตพรหม นฤพรพิพัฒน์
49 สโมสรไลออนส์สกลนคร ไลออน ศิริประภา ศรีบุญยงค์
50 สโมสรไลออนส์วานรนิวาส ไลออน ศิริศักดิ์ เต็งวัฒนโชติ
51 สโมสรไลออนส์มุกดาหาร ไลออน วรลักษณ์ บุตรธิเดช

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ1
 • ธงภาค 310 เอ1 โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ1 คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 เอ1
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ ภาค โรงแรม
1 สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไลออน พลเอกจิรเดช สิทธิประณีต
2 สโมสรไลออนส์เมืองทอง กรุงเทพ ไลออน ชัยทัต กิตติจิตต์
3 สโมสรไลออนส์แอล.อาร์.ปทุมวัน กรุงเทพ ไลออน ศักดิ์สิทธิ์ อนันต์นทีไชย
4 สโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ ไลออน จารุวรรณ ทองคำ
5 สโมสรไลออนส์หอวัง หลักสี่ กรุงเทพ ไลออน สมวงศ์ ชัฎสุวรรณ
6 สโมสรไลออนส์นนทบุรี ไลออน สุวิสา สัตยวิบูลย์
7 สโมสรไลออนส์เอราวัณ กรุงเทพ ไลออน สุรเดช ศานติวรธรรม
8 สโมสรไลออนส์นวลจันทร์ กรุงเทพ ไลออน บุญชู ชัยอารีย์กิจ
9 สโมสรไลออนส์สวนสุนันทา  นนทบุรี ไลออน ธนัท เชี่ยวชาญอักษร
10 สโมสรไลออนส์เมืองมีนถิ่นทอง กรุงเทพ ไลออน อาคม ยิ้มเจริญ
11 สโมสรไลออนส์อยุธยา ไลออน อติภา เองตระกูล
12 สโมสรไลออนส์ชัยนาท ไลออน ดร.สมชาย พุทธโกสัย
13 สโมสรไลออนส์อุทัยธานี ไลออน พ.อ.(พิเศษ) อำนวย เที่ยงงาม
14 สโมสรไลออนส์สรรพยา ชัยนาท ไลออน สุเวทย์  วชิรกำชัย
15 สโมสรไลออนส์ลำปาง ไลออน สุนันท์ ปัญจวิโรจน์
16 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ อินทนนท์ ไลออน เบญจพล  สิทธิประณีต
17 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ คำดารา ไลออน กรุณา ยุวศิลป์
18 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ภูพิงค์ ไลออน ไตรภูมิ กาญจนวิโรตม์ อัครพระยาภักดี
19 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สันกำแพง-แม่ออน ไลออน พรรณปพร สุรินทร์มงคล
20 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ โฮสท์ ไลออน พัชร์ธีรัตน์ ธรรมตระกูล
21 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ นครพิงค์ ไลออน กิติศักดิ์  จักราชัย
22 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ศรีวิชัย ไลออน วรพงศ์ เพชรนันทวงศ์
23 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ แม่ปิง-แม่สา ไลออน สกล แก้วแดง
24 สโมสรไลออนส์จามเทวี ลำพูน ไลออน วรภูมิ แน่งน้อย
25 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ เวียงท่ากาน สันป่าตอง ไลออน ณัฐสรวง สิริอมรสิทธิ
26 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ภูผายูนบุรีศรีนครพิงค์  ไลออน วิริยะ ช่วยบำรุง
27 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ เพชรนครพิงศ์ ไลออน วัชรี จงสถาพรทรัพย์
28 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ แม่ระมิงค์ ไลออน วรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์
29 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ เวียงพิงค์ ไลออน หทัยณัฐ แซ่เตียว
30 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ดอยหลวง เชียงดาว ไลอน จิรวัฒน์ วงศ์ไชย
31 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สามฝั่งแกน แม่แตง ไลออน ชุมพร แสงมณี
32 สโมสรไลออนส์ลำปางหลวง ไลออน วินัย วินัยสถาพร
33 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ แม่โจ้ ไลออน ศรีวรรณ มลิพันธ์
34 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ราชพฤกษ์ ไลออน ไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
35 สโมสรไลออนส์ปาย แม่ฮ่องสอน ไลออน กฤติกา จันนรานนท์
36 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สารภี ไลออน สุริยะวรวรรญา สุริยะจักรวาล

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ2
 • ธงภาค 310 เอ2 โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 เอ2
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ ภาค โรงแรม
1 สโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ์ ไลออน อาทิตย์ จงพาณิชกุล
2 สโมสรไลออนส์วังใหม่ กรุงเทพ ไลออน วิไลลักษณ์ จำเริญเจนกิจ
3 สโมสรไลออนส์ราชประสงค์ กรุงเทพ ไลออน นิธิศ วาณิชธรรม
4 สโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ ไลออน ปวันรัตจ์ พูนพิมลชาติ
5 สโมสรไลออนส์โดมพระจันทร์ กรุงเทพ ไลออน ประยุทธ จิตต์นุกุลศิริ
6 สโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ ไลออน สมนึก  แก้วปู่วัด
7 สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ ไลออน นฤมล รัศมีกิจธรรม
8 สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ ไลออน ดร.สุวลี แสงกาญจนวนิช
9 สโมสรไลออนส์ลำลูกกา ปทุมธานี ไลออน ชยพล ปภิชญาพิชาญกุล
10 สโมสรไลออนส์พลับพลาไชย กรุงเทพ ไลออน เขมณัฎฐ์ สุริยะรัชนี
11 สโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ ไลออน ธัญญพัณฑ์ เตชะพัฒน์สิ
12 สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี กรุงเทพ ไลออน พันธุ์เทพ ตันติโชคอนันต์
13 สโมสรไลออนส์ปทุมธานี ไลออน พล.ต.ต่อคุณ ภักดิ์ดีชนก
14 สโมสรไลออนส์หทัยราษฎร์ กรุงเทพ ไลออน กมลพร ผ่องใส
15 สโมสรไลออนส์สระบุรี ไลออน เทียมสุริยะ  จุนเจือ
16 สโมสรไลออนส์ลพบุรี ไลออน ศุภสัณ หาญทวีวงศา
17 สโมสรไลออนส์ปรางค์สามยอด ลพบุรี ไลออน อำนาจ  สมกลิ่น
18 สโมสรไลออนส์ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ ไลออน เปมิกา  มุกดาดิลกี
19 สโมสรไลออนส์โคกสำโรง ลพบุรี ไลออน สมฤดี ชมญาติ
20 สโมสรไลออนส์ลำนารายณ์ ลพบุรี ไลออน จรรยา  อริยปัญญาสถาพร
21 สโมสรไลออนส์พระสังข์ตาคลี นครสวรรค์ ไลออน เวฬุศาส์น ราชอินทร์
22 สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ ไลออน เกษม เมธีวิบูลวุฒิ
23 สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ ไลออน สดศรี สุขสิงห์
24 สโมสรไลออนส์เมืองพระบาง นครสวรรค์ ไลออน พรรณราย ทรัพย์ขำ
25 สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพ นครสวรรค์ ไลออน ธิติวัฒน์ พัสวีดิลกภัทร์
26 สโมสรไลออนส์แพร่ ไลออน วารุณี  ชมภูมิ่ง
27 สโมสรไลออนส์พิษณุโลก ไลออน พ.ต.อ.สุชาติ พวงเนียม
28 สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี ไลออน จุรีรัตน์ ศรีอรุณภักดี
29 สโมสรไลออนส์คลองตาล สุโขทัย ไลออน ณรงค์ชัย  ศรีอรุณภักดี
30 สโมสรไลออนส์น่าน ไลออน วิลาศ  สังขวิเชียร
31 สโมสรไลออนส์พะเยา ไลออน สมชาติ เหล่าศิริไพศาลวัฒนา
32 สโมสรไลออนส์เชียงกลาง น่าน ไลออน อาภาวดี อ่ำเกษม
33 สโมสรไลออนส์ดอกคำใต้ พะเยา ไลออน นารี บุรณศิริ
34 สโมสรไลออนส์เชียงราย ไลออน ชยุตม์ สันธิศิริ
35 สโมสรไลออนส์แม่สาย เชียงราย ไลออน ผ่องพรรณ นันทชัย
36 สโมสรไลออนส์นครเชียงราย ไลออน กรรณิกา เหล่าธรรมทัศน์
37 สโมสรไลออนส์เชียงของ เชียงราย ไลออน น.พ.สมปรารถน์ หมั่นจิต
Share:

การขนส่งและการเดินทางแต่ละจุด


       สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลที่จังหวัดเชียงราย และเดินทางโดยเครื่องบิน ทางเจ้าภาพได้จัดรถไว้บริการดังนี้

 1. ท่านที่เดินทางมาถึงก่อนวันที่ 16 มี.ค. 2560 จะมีคิวรถ Taxi Meter ในสนามบินทางประตูทางออกหมายเลข 3 ให้เดินมาขึ้นรถที่จุดจอด ค่าบริการในสนามบินมาโรงแรมที่พักในเมืองประมาณ 160 บาท (นั่งได้ 4 ท่าน) ส่วน VIP คณะกรรมการจะจัดรถตู้บริการให้
 2. ท่านเดินทางมาถึงตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป เจ้าภาพเตรียมรถ Taxi Meter ไว้บริการฟรี โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทางประตูทางออกหมายเลข 3 เพื่อรับ-ส่งท่านไปถึงที่โรงแรมที่พักของแต่ละภาค โดยท่านจะได้รับคูปองสีชมพู มีตราไลออนส์ ซึ่ง taxi meter 1 คัน นั่งได้ 4 คน
 •  การประชุมอย่างเป็นทางการกำหนดวันศุกร์ที่ 17 - อาทิตย์ที่ 19 มีค. 60 ทุกโรงแรมที่พักจะมีเจ้าหน้าที่ไลออนส์ 2 ท่าน และนักศึกษา 2 ท่านประจำอยู่ในฝ่ายต้อนรับ ทางเจ้าภาพจะจัดรถตู้ 1 คันประจำทุกโรงแรมทั้ง 7 แห่ง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17-19 มีนาคม 60 เพื่อใช้เดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ เช่น สนามฟุตบอลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ งานไลออนส์ไนท์ และสนามบิน
 •  นอกจากนี้ ยังมีแท๊กซี่มิเตอร์ เตรียมความพร้อมทุกโรงแรม โดยการใช้วิทยุสื่อสารเรียกรถมาได้ ผู้ประสงค์จะใช้บริการในการเดินทางจากโรงแรมไปยังจุดต่างๆต้องมาลงชื่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับคูปองแล้วมอบให้คนขับ ยกตัวอย่างจากโรงแรมเวียงอินทร์ไปหอประชุม แท๊กซี่ 1 คัน นั่งสี่คน เจ้าหน้าที่จะให้คูปองสีชมพู มีตราไลออนส์ ท่านละ 40 บาท เพื่อให้แท็กซี่นำมาขึ้นเงินกับทางคณะกรรมการ ส่วนขากลับก็เช่นเดียวกัน จากงานเลี้ยงจะมีแท๊กซี่มิเตอร์ เตรียมความพร้อมที่หอประชุมฯ ให้ท่านทะยอยออกมาเป็นกลุ่มละ 4 คน เอาคูปองขึ้นรถกลับโรงแรม
 • นอกจากนั้นยังมีรถตู้แต่ละโรงแรมให้บริการ โดยจะทำตารางเวลารถตู้บริการให้แต่ละโรงแรมทั้ง 7 แห่ง
   หากไลออนส์ประสงค์จะใช้บริการรถ Taxi ออกนอกเส้นทาง เช่น ไปเดินเล่นที่ Central หรือไปวัดร่องขุ่น ไร่เชิญตะวันก็ให้แจ้งความประสงค์และจ่ายเงอนด้วยตัวเอง
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรับ-ส่งในแต่ละจุดเพิ่มเติมได้ที่ ไลออน ชยุตม์ สันธิศิริ โทร 090-891-2729
Share:

ทัวร์เชียงของ ห้วยทราย

     ทัวร์ชมวิว ทิวแก่งหิน ถิ่นแม่น้ำโขง @เชียงของ ห้วยทราย สปป. ลาว จัดโดยบริษัท Love Travel ประเภท One Day Trip (วันเดียว)
8.00 น.- รับคณะฯ ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่ อ.เชียงของ
- โดยเส้นทางเลียบน้ำโขง เชียงแสน-เชียงของ
Lunch@ ไร่แสงอรุณ
บ่าย- อิสระเที่ยวชมความงามไร่แสงอรุณ
- ชมวิวผาโนรามา บนวัดเทพนิมิต สุดเขตสยาม
- ข้ามฝั่งโขง เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวลาว แขวงห้วยทราย บ่อแก้ว
- ชมวัดจอมเขามณีรัตน์ และชมหมู่บ้านขนมจีน
Dinner- @ร้าน นางนวลริมโขง

จำนวนผู้เดินทางราคาต่อท่าน
2 ท่าน 3,690 บาท
4 ท่าน 3,290 บาท
6 ท่าน 2,990 บาท
8 ท่าน 2,790 บาท

รวมรถตู้/ค่าเข้าชม/อาหาร 2 มื้อ/ประกันชีวิต/น้ำดื่ม


ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับบริษัท LOVE TRAVEL จำกัด สำนักงานเชียงราย 121/212 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย Tel:053-767592 / 087-7935555 สำนักงานกรุงเทพ 78/43 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Share:

เที่ยวสิบสองปันนา

ต้นแม่น้าโขง ผูกโยงสองไท ไปตามความฝัน นั่นคือสิบสองปันนา

เที่ยวสิบสองปันนา---ผู่เอ๋อร์ ทางด่วน R3a

โปรแกรมไปรถกลับรถ 3 คืน 4 วัน ไกค์เริ่มต้นรับที่ด่านเชียงแสนไทยและส่งที่ด่านเชียงแสนไทย

เส้นทางใหม่ไปเชียงรุ้งสิบสองปันนา
ผ่านชมวิถีชีวิตชาวลาว รำลึกอดีตเมืองไทย 50 ปีก่อน
เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา-บ่อเต็น – บ่อหาน
-เมืองหล้า- เชียงรุ้ง ไป- กลับทางรถ ผ่านเส้นทาง R3a
 


(3 คืน 4 วัน เที่ยว 2 จังหวัด สิบสองปันนา--ผู่เอ๋อร์)


เมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอกจังหวัดสิบสองปันนาเมืองแห่งนกยูง ประเทศจีน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมาช้านาน อารยธรรม-เชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิตชื่นชมกับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่-ไทยลื้อ ซึ่งเป็นต้นกำเนิด ไทยลื้อแถบภาคเหนือของไทย จึงน่าไปสัมผัสยิ่ง

เมืองซือเหมา (หรึอเมืองผู่เอ๋อร์) ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชาผูเอ่อที่มีชื่อเสียงอัน ยาวนาน และ เป็นเมืองเอกเมือง หลวงของแคว้นผูอื่อ และเป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญา นามว่า “แหล่งผลิตชาโบราญผู่เอ๋อร์”

วันแรก เชียงแสน –ห้วยทราย -- หลวงน้ำทา-บ่อเต็น- บ่อหาน (ชายแดนจีน)—ซือเหมา(ผู่เอ๋อร์)--อำเภอหนิงเอ่อ ( B L D )
06.00 น. คณะพร้อมกันที่โรงแรมที่ท่านพัก จากนั้นเดินทางสู่ อาเภอเชียงแสน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เราคอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน แล้วผ่านการตรวจสอบเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน แล้วนั่งเรือเร็ว (เรือหางยาว) สู่ด่านห้วยทราย สปป. ลาว

         นำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว ตามเส้นทางหมายเลข R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ผ่านเมืองสาคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางใน ช่วงนี้ เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน

บ่าย  รับประทานอาหารเที่ยง ณ เมืองหลวงน้ำทา
14.30 น. เดินทางถึง บ่อเต็นชายแดนลาว – จีน หลังผ่านพิธีเข้าจีนแล้วเดินทางต่อ เมืองซือเหมา
19:30น. ถึงอาเภอหนิงเอ่อของจังหวัดผู่เอ๋อร์ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง เมืองโบราณผู่เอ๋อร์--สถานีเส้นทางชาม้าnakeli–-ทะเลสำบXiMaHe--ชาหมื่นไร่(ผ่านชม)--9จอม12เชียง—เชียงรุ้ง (B L D )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
       หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปเที่ยว เมืองโบราณ ณ ผู่เอ๋อร์เป็นเมืองเก่าของเมืองผู่เอ๋อสมัยก่อนปี 2007อำเภอหนิงเอ่อของจังหวัดผู่เอ๋อร์ เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง อาคารในเมืองโบราญถูกทำลาย เลยรัฐบาลได้ปรับปรุงใหม่และได้ทำเป็นร้านค้าอยู่ในเมืองโบราญ เราสามารถเดินชม ซื้อของที่ถูกใจได้ และสามารถ สัมผัสวัฒนธรรมชาผู่เอ๋อ แล้วนาท่านเดินทางไปเที่ยวชม สถานีเส้นทางชาม้าnakeliห่างจากตัวเมืองอาเภอหนิงเอ่อ ประมาณ16 km สมัยก่อน เป็นจุดที่พักผ่อนของขบวนม้าที่ขนส่งใบชา ที่โน่น ยังมีตะเกียง อ่างดื่มน้ำและของใช้ต่างๆของขบวนม้าขนส่งใบชาที่ตั้งเดิม เราสามารถสัมผัสประวัติศาสตร์เส้นทางชาม้าและ วัฒนธรรมชาผู่เอ๋อร์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
          หลังอาหารนำท่านไปชมทะเลสาบ ximahe ชมทิวทัศที่สวยงานของทะเลสาบ ximahe
14.00 จากนั้นนำท่าน เดินทางจากจังหวัดผู่เอ๋อร์ สู่เมืองเชียงรุ้งจังหวัดสิบสองปันนา
15.30 ถึงเมืองเชียงรุ้งแล้ว พาไปชมเมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม 1 แม่น้า 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมือง แห่งชีวิตไทยและ ไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่ 1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น 1 ใน 9 เจดีย์ของ
โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสร็จแล้วส่งที่พักระดับสี่ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 


วันที่สำม สวนป่าดงดิบ–โชว์นกยุง--วัดป่าเจย์—ล่องเรือสำรัญแม่น้าโขงพร้อมการแสดงบนเรือ— โชว์พาราณสี (B L D )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อสวนป่าดงดิบหรือป่าเขตร้อนซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิดนาท่านนั่งรถไฟฟ้าสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่าง ๆ สวยงาม ชมนกยูงจำนวนหลายร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขาจากสัญญาณเป่านกหวีดของผู้คุม เป็นที่ชื่นชอบของแขกผู้มาเยือน ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านชมโชว์การแสดงจากชาวเขาเผ่าต่าง ๆ อาทิ การแสดงของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมของเผ่าไอนี่หรืออีก้อ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาได้ตามอัธยาศัย
12.00 น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


        หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมชม วัดป่าเจวัดป่าเจเป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาส ) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงฆ์
รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่สำ คัญอีกแห่งหนึ่งเมืองเชียงรุ้ง
16.30 น. นำท่านล่องเรือสารัญแม่น้้ำโขง ชมทิวทัศน์แม่น้ำโขง และทิวทัศน์เมืองเชียงรุ้ง สัมผัสอากาศ
สดชื่นแม่น้ำโขง พร้อมชมการแสดงบนเรือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
     หลังอาหาร นำท่าน ไปดู โชว์พาราณสี เป็นชุดการแสดงที่เป็นไฮไลท์ของการไปเยือนสิบสองปันนาเลยครับ การแสดงโชว์จัดขึ้นภายในโรงละครขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากกว่า 500 คน มีการแสดงโชว์ชุดต่างๆ กว่าสิบชุด โดยในแต่ละชุดการแสดงนั้น มีการจัดฉากการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ การใช้ระบบแสง สี เสียง ประกอบการแสดง นั่นยอดเยี่ยมและอลังการมาก สาหรับการแสดง โชว์พาราณสี เป็นการแสดงที่นำเสนอถึง เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิบสองปันนาเริ่มไปตั้งแต่เมื่อครั้งพระพุทธศาสนาเดินทางเข้ามาเผยแพร่ถึงเมืองสิบสองปันนาและแสดงการจำลองภาพวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตำนานของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง ๆ  มากมาย ซึ่งล้วน แล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสิบสองปันนา
เสร็จแล้วส่งที่พัก ระดับสี่ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ตลาดเช้า--เชียงรุ้ง-- บ่อหาน – บ่อเต็น – หลวงนำ ทา – ห้วยทราย – เชียงแสน (B L D )

เช้า อรุณสวัสดิ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      หลังจากนั้น พาท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาที่ ตลาดเช้า อิสระช๊อปปิ้ง ซื้อผลไม้สด ๆ
หลังจากนั้นเตรียมออกเดินทางต่อสู่ด่านบ่อหาน ผ่านพิธีการเข้า ออก เมืองแล้วเดินทางมุ่งตรงสู่เมืองหลวงน้ำทา
บ่าย เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวัน แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย
17.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านข้ามโขงสู่ฝั่งไทยแล้ว
เดินทางถึงเชียงแสน นำท่านกลับที่พักอย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ปี 2017ล่องเรือไปตามต้นแม่น้ำโขง ย้อนกลับเหยียบรอยเก่าเส้นทางชาม้าเมืองโบราญผู่เอ๋อร์
 

 


ไปกลับรถ3N4Dเที่ยวสองจังหวัด
DAY 1 : เช้าด่านเชียงแสน-ห้วยทราย( ลาว)-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น- บ่อหาน-อำ เภอเมืองหล้า –ผู่เอ๋อร์ (B/L/D)
DAY 2: เมืองโบราณผู่เอ๋อร์-สถานีเส้นทางชาม้า nakeli –ทะเลสำบXiMaHe –ชาหมื่นไร่(ผ่านชม) -9 จอม 12 เชียง -เชียงรุ้ง (B/L/D)
DAY 3: สวนป่าดงดิบ -โชว์นกยุง-หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าไอ้หนี –วัดป่าเจ-ล่องเรือสำราญแม่โขง- โชว์พาราณสี - เชียงรุ้ง (B/L/D)

DAY 4: ตลาดเช้าเชียงรุ้ง-บ่อหาน – บ่อเต็น – หลวงน้ำทา-ห้วยทราย -17:00 ด่าน เชียงแสน (B/L/D )

นอนห้องละ 2 ท่าน นอน ซือเหมา 1 คืน เชียงรุ้ง 2 คืน
 • ซือเหมำ Man Cheng Hotel 4ดำว
 • เชียงรุ้ง TongCheng Hotel 4ดาว
 • Star Way Hotel 4ดาว หรือเที่ยบเท่า
อัตราค่าบริการ ห้องละ 2 ท่านพักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ต่อท่าน
8 - 9 ท่าน 13,000 บาทรถตู้ลาว 1 คัน มินิบัสจีน 13 ที่นั่ง
10 - 15 ท่าน 12,800 บาทรถตู้ลาว 2 คัน มินิบัสจีน 17 ที่นั่ง
16 -20 ท่าน 11,700 บาทรถตู้ลาว 2 คัน มินิบัสจีน 28 ที่นั่ง

อัตรานี้รวม :

 •  รถปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
 • ค่าอาหาร และ ค่าที่พัก ตามรายการ 
 • ค่าบัตรชมโชว์พาราณสีและค่าล่องเรือสาราญ 
 • ค่าแสตมป์ passport วี ไอ พี ด่านลาว 
 • ค่าบริการในการผ่านด่านไทย – ลาว 
 • น้ำดื่ม 2 ขวด/วัน/คน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท 
 • ไกด์ท้องถิ่นลาว จีน
 • หัวหน้าทัวร์ไทย
 • ค่ารถก๊อปในสวนป่าดงดิบ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
 • วีซ่าจีน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกค์ท้องถิ่นและคนขับ (ของไกด์จีนและคนขับ จำนวนลูกค้าไม่ถึง 20 คน 200 หยวน/วัน/กรุ๊ป จำนวนลูกค้า 20 คนขึ้นไป 15 หยวน/วัน/หัว  ส่วนของไกด์ลาวเป็นน้้ำใจแล้วแต่ท่าน) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาลงร้านช๊อปปิ้ง (ร้านยาสมุนไพร+ร้านหยก+ร้านมีดไทลื้อ+ร้านของระลึกพื้นเมือง)


ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ เลิฟลี่ แพลนเนท ทราเวล เอเจนซี่ โทร 053-733275 , 082-2266246 แฟกซ์ 053-733275 E-mail : Lovelyplanettour@hotmail Facebook page: Lovelyplanettour
หรือดูรายละเอียดการท่องเที่ยวในแต่ละวันโดยคลิกที่นี่
Share:

ทัวร์เชียงราย - เชียงใหม่ 2 วัน 1คืน


พระตำหนักดอยตุง - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
ดอยปุย - พระธาตุดอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงค์ - วัดพระธาตุดอยคำ - พืชสวนโลก

จำนวนผู้เดินทางราคาต่อท่าน
2 - 3 ท่าน 6,500 บาท
4 - 6 ท่าน 5,900 บาท
7 -10 ท่าน 5,000 บาท

<
โรงแรม / รีสอร์ท
วันแรก
ไดม่อนปาร์ครีสอร์ท (3ดาว)
ลักษณวรรณรีสอร์ท (3ดาว)
ริมกกรีสอร์ท (3ดาว)
วันที่สอง
ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ - เชิงดอยสุเทพ (3 ดาว)
เชียงใหม่เกตุ - ถนนคนเดินวัวลาย (3ดาว)
อิมท่าแพ - ประตูท่าแพ (3ดาว)
เมย์ฟลาวเวอร์ - ถนนนิมมานเหมินทร์ (3ดาว)
CH hotel - กลางไนท์บาซ่า (3 ดาว)

<
โรงแรมระดับ4ดาว (เพิ่มค่าใช้จ่าย)
วันแรก
วังคำ
เวียงอินน์
วันที่สอง
เซ็นทารา ดวงตะวัน | | | อิมพีเรียล แม่ปิง
ดิเอ็มเพลส | | | ดุสิต ดีทู
ฮอลิเดย์ อินน์ | | | คันทารี่ ฮิลล์
รติลานนา ริเวอร์ไซด์ | | | คชสีห์ธานี

ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
อัตรานี้รวม
- ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า
- อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- รถรับส่งตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ไม่รวมข้ามด่านแม่สาย
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท
- ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
- ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
- สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน/อาหารเย็น
ช่วงเช้า รถรับที่สนามบินเชียงราย จากนั้นเดินทางไป เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่า เคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. จากนั้น เดินทางถึง แม่สาย ชมชายแดนจุดเหนือสุดในสยามให้เวลาท่าน เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก มากมาย
16.00 น. เดินทางถึง สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย ลาว และพม่า ที่ซึ่งแม่น้ำโขงไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำรวก ทองคำ
17.30 น. เข้าเช็คอินที่ ไดม่อนปาร์ครีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ขันโตกสบันงา จากนั้น เดินเที่ยว ไนท์บาร์ซ่าเชียงรายจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ จากนั้น ชมความงดงามของ วัดร่องขุ่น ซึ่งออกแบบโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาว
10.00 น. แวะ ไร่บุญรอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่จะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลย์ ของเบียร์สิงห์อยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
17.00 น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ จากนั้น เดินทางไป ดอยปุย ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง
09.00 น. เที่ยวชม พระตำหนักภูพิงค์ ชมสวนดอกไม้นานาชนิด (ไม่รวมรถกอล์ฟ)
11.00 น. จากนั้นเดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้ที่นี่ จากนั้น เดินทางไป พืชสวนโลก หรือสวนราชพฤกษ์ ชมหอคำหลวง ชมสวนดอกไม้นานาชนิด นั่งรถราง ชมบรรยากาศ
ช่วงเย็น ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แหล่งที่มา Chiangmaiwonderland Travel
Share:

ทัวร์เชียงราย 3วัน 2คืน

วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดห้วยปลากั้ง - พ่อขุนเม็งราย - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - ดอยตุง - ดอยแม่สลอง
พระขี่ม้าบิณฑบาต- แม่สาย - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - หลวงพ่อผาเงา - กะเหรี่ยงคอยาวจำนวนผู้เดินทางราคาต่อท่าน
2 - 3 ท่าน 6,900 บาท
4 - 6 ท่าน 5,900 บาท
7 -10 ท่าน 4,900 บาท

โรงแรม / รีสอร์ทโรงแรมระดับ4ดาว (เพิ่มค่าใช้จ่าย)
ไดม่อนปาร์ครีสอร์ท (3ดาว) วังคำ
ลักษณวรรณรีสอร์ท (3ดาว) เวียงอินน์
ริมกกรีสอร์ท (3ดาว)

ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
อัตรานี้รวม
- ที่พักพร้อมอาหารเช้า
- อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- รถรับส่งตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ไม่รวมข้ามด่านแม่สาย
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท
- ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
- ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
- สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน
รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย
จากนั้น ชม ความงดงามของ วัดร่องขุ่น ซึ่งออกแบบโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาว
10.00 น.แวะ ไร่บุญรอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่จะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลย์ของเบียร์สิงห์ อยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. นมัสการวัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดที่มีความโดดเด่นคือมีเจดีย์เก้าชั้นที่ชาวบ้านนับถือ และเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เป็นวัดที่นับถือและบูชาเจ้าแม่กวนอิม มีความน่าประทับใจก็คือบรรยากาศของวัดที่ตั้งอยู่บนเขาและมีเนินเขาเล็กๆรายรอบวัดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ และจากนั้น สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
15.30 น. ชมมรดกล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณที่ พิพิธภัณฑ์อูบคำ
17.00 น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมไดม่อนปาร์ค พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. เดินเที่ยวไนท์บาซ่า รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น
08.00 น. รับประทานเช้าและเช็คเอาท์ จากนั้นเที่ยวชมประตูสลักไม้ลายวิจิตรบรรจง อันเป็นผลงานของอีกศิลปินเลื่องชื่อของเชียงราย อ.ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งสะท้อนแนวคิดในเรื่องธาตุทั้ง 4 ออกมาเป็นสัตว์ต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
10.00 น. เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม
ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบ
จากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันบนดอยตุง
13.30 น. ออกเดินทางไปยัง ดอยแม่สลอง
14.30 น. เดินทางถึงดอยแม่สลอง ชมวิวทิวทัศน์ และไร่ชา บนดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรี
เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลอง โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว
ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
17.00 น. เข้าเช็คอิน ที่ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท และรับประทานอาหารเย็นบนดอยแม่สลอง

เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์เดินทางไปที่ สำนักปฏิบัตธรรมถ้ำป่าอาชาทองที่ลานพระแก้ว เชิญทุกท่านได้ทำบุญใส่บาตรกับ พระเณรที่ขี่ม้าบิณฑบาต พร้อมรับพรจากท่านครูบาเหนือชัย โฆษิโต
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ จากนั้น เดินทางถึง แม่สาย ชมชายแดนจุดเหนือสุดในสยาม ให้เวลาท่าน เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก มากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เดินทางถึง สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย ลาว และพม่า ที่ซึ่งแม่น้ำโขงไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำรวก ทองคำ
- สักการะหลวงพ่อผาเงา ประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย ซึ่งขุดพบอยู่ใต้ฐานชุกชีพระประธานองค์เก่า มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 และขึ้นไปยังจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดจุดหนึ่งบนพระบรมธาติพุทธนิมิตเจดีย์ และเยี่ยมชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชนเผ่ามหัศจรรย์ที่มีประวัติอันน่าตื่นตะลึง และยังสามารถศึกษาวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงได้อีกด้วย
17.00 น. ออกเดินทางกลับมายังตัวเมือง เชียงราย จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงราย หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แหล่งที่มา Chiangmaiwonderland Travel
Share:

Recent Posts