กําหนดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 51

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

เป็นกำหนดการฉบับที่สภาภาครวม 310 ประเทศไทย ได้รับรองเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
วัน/เวลา รายการ สถานที่
09.00-18.00 น. ลงทะเบียนรับของที่ระลึกทุกภาค โรงแรมที่พักของแต่ละภาค
14.00-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ภาครวม โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
วัน/เวลา รายการ สถานที่
08-00-18.00 น. ลงทะเบียนรับของที่ระลึก โรงแรมที่พักของแต่ละภาค
08.30-10.00 น. ประชุมคณะผู้แทนสโมสรฯ เพื่อรับรองระเบียบวาระการประชุม โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
10.00-12.00 น. ประชุมใหญ่ประจำปี มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
10.00-12.00 น. เสวนาเรื่อง "ในหลวงของเรา" วิทยากร "ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" โรงแรมเวียงอินทร์
14.00-18.00 น. แปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขบวนถวายความอาลัยฯ ภาครวม 310, ลีโอ, 310-B,310-C, 310-D, 310-E, 310-A1, และ310-A2,
จุดตั้งขบวนสนามฟุตบอล
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จุดสิ้นสุดขบวนสวนตุงและโคม
18.30 - 22.30 น. Chiang Rai Lions Night โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
08.00-18.00 น. ลงทะเบียนรับของที่ระลึก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
11.00-14.00 น. รับแลกสิทธิบัตร เพื่อลงคะแนนแก้ไขธรรมนูญข้อบังคับ
ลงคะแนนแก้ไขธรรมนูญข้อบังคับ และนับคะแนนเพื่อส่งให้สภาภาครวมฯ
หอประชุมใหญ่ฯ
07.00-09.00 พิธีเปิดประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ครั้งที่ 51
การเชิญธงในพิธีเปิดประชุมใหญ่ ตามลำดับ ภาครวม 310, ลีโอ,
ภาค 310 B, ภาค 310 C, ภาค 310 D, ภาค 310 E, ภาค 310-A1
และภาค 310-A2, ตามลำดับ (ต่อด้วยสโมสรที่มาไม่ทันภาคของตนเอง)
หอประชุมใหญ่ฯ
09.00 น. ประธานในพิธี …………………………………………. ถึงสถานที่ประชุมพิธีกรแนะนำผู้มีเกียรติบนเวที หอประชุมใหญ่ฯ
09.30 น. พิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา-ธงชาติไทย ธงไลออนส์สากล ธงภาครวม 310 ประเทศไทย
09.35 น. ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
09.40 น. ประธานจัดการประชุมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ
09.50 น. ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ กล่าวรายงานผลงานกิจกรรมด้านต่าง ๆของสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย/รายงานการประกวดภาพโปสเตอร์สันติภาพ
10.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่ฯ
10.10 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ กล่าวต้อนรับสมาชิกไลออนส์ที่เข้าร่วมประชุม
10.20 น. นายกเทศมนตรีนครเชียงราย.นายวันชัย  จงสุทธนามณี กล่าวแสดงความยินดี
10.30 น. กล่าวแสดงความยินดีโดยอดีตนายกไลออนส์สากล
10.35 น. กล่าวแสดงความยินดีโดยอดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล ล.พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิพงศ์
10.40 น. พิธียืนไว้อาลัยแด่สมาชิกไลออนส์ผู้ล่วงลับ โดยรองประธานสภาฯ ภาครวมฯ
10.45น. ประธานมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทยรายงานผลงานประจำปี
10.50 น. GLT Area Leader PID สมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ กล่าวรายงาน GLT, GMT ,LCIF
10.55 น. ประธานสภาฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ประธานพิธี
ประธานจัดการประชุมฯ มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี
ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สนับสนุนการจัดประชุมใหญ่
11.20 น. ประธานสภาฯ กล่าวพักการประชุม (ภาคเช้า)
*** บรรเลงเพลงไลออนส์สปิริต ***
12.00 น. เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม รับประทานอาหารกลางวัน (ฟรีคูปอง สำหรับผู้ลงทะเบียน) ชั้น G หอประชุมใหญ่ฯ
13.00-17.30 น. การประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 4 และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของทุกภาค การเลือกตั้งผู้ว่าการภาค และรองผู้ว่าการภาคคนที่ 1 และคนที่ 2
ภาค 310 - A1 ประชุมภาคฯ ครั้งที่ 4/2559-2560/ประชุมใหญ่ฯ ห้องมณีไตรรงค์ ห้องอาหารบัวตอง
ภาค 310 - A2 ประชุมใหญ่ฯ ข้างห้องเปิดประชุมใหญ่ฯ
ภาค 310 - B ประชุมภาคฯ ครั้งที่ 4/2559-2560/ประชุมใหญ่ฯ ห้องอินทนิล อาคารสารสนเทศฯ
ภาค 310 - C ประชุมใหญ่ฯ ห้องเอื้องมัจฉา ตึกยุพยาชวิทยมงคล
ภาค 310 - D ประชุมใหญ่ฯ ห้องพะยอม อาคารสารสนเทศฯ
ภาค 310 - E ประชุมภาคฯ ครั้งที่ 4/2559-2560/ประชุมใหญ่ฯ ห้องกาสะลองคำ
18.00-22.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีแก่ประธานสภาฯ ผู้ว่าการภาคฯ รองหนึง รองสอง ทัง 6 ภาคมอบรางวัลประกวดเข็มฯ หอประชุมใหญ่ฯ
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
08.30-12.00 น. การประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 51 (ต่อ), พิธีปิดการประชุมใหญ่ฯ
เรียนเชิญ - ประธานสภาฯ / ผู้ว่าการภาคฯ
- ประธานสภาฯ รับเลือกตัง / ผู้ว่าการภาคฯ รับเลือกตัง /รองผู้ว่าการรับเลือกตั้งขึ้นสู่โต๊ะประธาน
ห้องกาสะลองคำ
09.30 น. พิธีกร แนะนำประธานสภาฯ ภาครวม, ผู้ว่าการภาคฯรองผู้ว่าฯ คนที่ 1 และรองผู้ว่าฯ คนที่ 2 รับเลือกตั้งต่อที่ประชุม
10.00 น. ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ ปีบริหาร 2559-2560 กล่าวแสดงความยินดีกับประธานสภาฯ, ผู้ว่าการภาคฯ และรองผู้ว่าการภาคฯ รับเลือกตั้ง
10.30 น. ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ ปีบริหาร 2560-2561กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม
10.40 น. เลขาธิการสภาฯ เพิ่งผ่านพ้น เสนอรายงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 50/2558-2559
เหรัญญิกสภาฯ เพิ่งผ่านพ้น เสนองบการเงิน ปีบริหาร 2558-2559และรายงานการเงินประชุมใหญ่ครั้งที่ 50 เพื่อรับรอง
10.50 น. ประธานสภาฯ รายงานผลงานของคณะกรรมการบริหารสภาฯ ต่อที่ประชุม
11.00 น. ประธานจัดการประชุมใหญ่ฯ รายงานผลการจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 51 จ.เชียงราย
11.10 น. ประธานสภาภาครวมฯแจ้งกำหนดการ สถานที่ และเจ้าภาพการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 52
11.20 น. ประธานฝ่ายรับและเสนอข้อยุติ กล่าวรายงาน
11.30 น. พิธีมอบธงสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทยแก่เจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 52 ปีบริหาร 2560-2561
12.00 น. ประธานสภาผู้ว่าการภาครวม 310 กล่าวปราศรัยและกล่าวปิดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทยครั้งที่ 51(เชิญธงชาติไทยลงจากยอดเสา บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงไลออนส์สปิริต)

หมายเหตุ: รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติสภาฯ ภาครวม 310 ประเทศไทย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

Recent Posts