ทัวร์เชียงราย - เชียงใหม่ 2 วัน 1คืน


พระตำหนักดอยตุง - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
ดอยปุย - พระธาตุดอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงค์ - วัดพระธาตุดอยคำ - พืชสวนโลก

จำนวนผู้เดินทางราคาต่อท่าน
2 - 3 ท่าน 6,500 บาท
4 - 6 ท่าน 5,900 บาท
7 -10 ท่าน 5,000 บาท

<
โรงแรม / รีสอร์ท
วันแรก
ไดม่อนปาร์ครีสอร์ท (3ดาว)
ลักษณวรรณรีสอร์ท (3ดาว)
ริมกกรีสอร์ท (3ดาว)
วันที่สอง
ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ - เชิงดอยสุเทพ (3 ดาว)
เชียงใหม่เกตุ - ถนนคนเดินวัวลาย (3ดาว)
อิมท่าแพ - ประตูท่าแพ (3ดาว)
เมย์ฟลาวเวอร์ - ถนนนิมมานเหมินทร์ (3ดาว)
CH hotel - กลางไนท์บาซ่า (3 ดาว)

<
โรงแรมระดับ4ดาว (เพิ่มค่าใช้จ่าย)
วันแรก
วังคำ
เวียงอินน์
วันที่สอง
เซ็นทารา ดวงตะวัน | | | อิมพีเรียล แม่ปิง
ดิเอ็มเพลส | | | ดุสิต ดีทู
ฮอลิเดย์ อินน์ | | | คันทารี่ ฮิลล์
รติลานนา ริเวอร์ไซด์ | | | คชสีห์ธานี

ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
อัตรานี้รวม
- ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า
- อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- รถรับส่งตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ไม่รวมข้ามด่านแม่สาย
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท
- ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
- ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
- สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน/อาหารเย็น
ช่วงเช้า รถรับที่สนามบินเชียงราย จากนั้นเดินทางไป เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่า เคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. จากนั้น เดินทางถึง แม่สาย ชมชายแดนจุดเหนือสุดในสยามให้เวลาท่าน เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก มากมาย
16.00 น. เดินทางถึง สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย ลาว และพม่า ที่ซึ่งแม่น้ำโขงไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำรวก ทองคำ
17.30 น. เข้าเช็คอินที่ ไดม่อนปาร์ครีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ขันโตกสบันงา จากนั้น เดินเที่ยว ไนท์บาร์ซ่าเชียงรายจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ จากนั้น ชมความงดงามของ วัดร่องขุ่น ซึ่งออกแบบโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาว
10.00 น. แวะ ไร่บุญรอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่จะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลย์ ของเบียร์สิงห์อยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
17.00 น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ จากนั้น เดินทางไป ดอยปุย ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง
09.00 น. เที่ยวชม พระตำหนักภูพิงค์ ชมสวนดอกไม้นานาชนิด (ไม่รวมรถกอล์ฟ)
11.00 น. จากนั้นเดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้ที่นี่ จากนั้น เดินทางไป พืชสวนโลก หรือสวนราชพฤกษ์ ชมหอคำหลวง ชมสวนดอกไม้นานาชนิด นั่งรถราง ชมบรรยากาศ
ช่วงเย็น ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แหล่งที่มา Chiangmaiwonderland Travel
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

Recent Posts