ผังการเดินเทิดพระเกียรติถวายความอาลัย


กำหนดการ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560   เวลา 14.00 น. จาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ถึงสวนตุง
ลำดับการเดินเทิดพระเกียรติถวายความอาลัยมีดังนี้
สภาภาครวมฯ

 • ป้ายการประชุมใหญ่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
 • วงดุริยางค์
 • ป้ายของคณะไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
 • ชุดฟ้อนรำถวายความอาลัย
 • ประธานสภาภาครวม 310 ประเทศไทย ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-บี ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-ซี ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-ดี ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-อี ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1 ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-เอ2
 • คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310
สโมสรลีโอ

 • ป้ายสโมสรลีโอ
 • วงดุริยางค์
 • ป้ายเทิดพระเกียรติ
 • หมู่ธงสโมสรลีโอทุกสโมสร
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี
 • วงดุริยางค์
 • ป้ายเทิดพระเกียรติ
 • ธงภาค 310 บี โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 บี คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 บี
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ สโมสร นายกสโมสร
1 สโมสรไลออนส์ชุมพรทรายรี ไลออน ยุวดี  จิตนุ่ม
2 สโมรไลออนส์หลังสวน ชุมพร ไลออน ณัฐสรัญ แก้วเมืองเพชร
3 สโมสรไลออนส์ระนอง ไลออน ไพศาล อรรคพิพัฒน์
4 สโมสรไลออนส์ระนองรัตนรังสรรค์ ไลออน สุดารัตน์  อุปการ
5 สโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี ไลออน สันติ กายนิตย์
6 สโมสรไลออนส์ศรีสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ไลออน กิมเตียง อภิรันตอุดม
7 สโมสรไลออนส์สุธานี สุราษฎร์ธานี ไลออน กิมขุ้น กุลทรัพย์มณี
8 สโมสรไลออนส์พุนพิน สุราษฎร์ธานี ไลออน สัมพันธื เนาวกุล
9 สโมสรไลออนส์ศรีวิชัยพุนพิน สุราษฎร์ธานี ไลออน ธนาธิป ลิ้มสุรัตน์
10 สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี  ไลออน ประภาส พงศ์สุวณิช
11 สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช  ไลออน อำนาจ เสรีวัฒนาชัย
12 สโมสรไลออนส์ศรีนคร นครศรีธรรมราช ไลออน ณัฐการ ผ่องโชค
13 สโมสรไลออนส์ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ไลออน อาภา พรภัสราดล
14 สโมสรไลออนส์เมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ไลออน ลัดดา สิทธิศิรประพันธ์
15 สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ไลออน เกียรติศักดิ์  จันทร์เวียงทอง
16 สโมสรไลออนส์ภูเก็ตอันดามันซี LION HOLGER BLOCK
17 สโมสร ไลออนส์ภูเก็ตเพิร์ล LION IGOR PROTASOV
18 สโมสรไลออนส์ป่าตองบีช ภูเก็ต ไลออน ภิญโญ เกิดกันตพงษ์
19 สโมสรไลออนส์ตะกั่วป่า พังงา  ไลออน พ.ต.อ.บุญพิศ  ทองชล
20 สโมสรไลออนส์เขาหลักอันดามัน พังงา ไลออน ไพศรี ทิวทัศนานนท์
21 สโมสรไลออนส์ภูเก็ต จังซีลอน LION CRISTIANE KITCHAKARN
22 สโมสรไลออนส์กระบี่ ไลออน สิริธร จุลชู
23 สโมสรไลออนส์ตรัง ไลออน ดร.ศักดิ์ณสันต์ จินตสกุล
24 สโมสรไลออนส์ศรีตรัง ไลออน อมรรัตน์ เชาว์กิจค้า
25 สโมสรไลออนส์หาดใหญ่ สงขลา ไลออน พศวัต วิวัฒน์ไพศาลนนท์
26 สโมสรไลออนส์หาดใหญ่ ฮาร์โมนี ไลออน ปิยะพร พัฒนเกษตรวงศ์
27 สโมสรไลออนส์สะเดา สงขลา ไลออน วีรวิทย์ บุญพงศ์มณี
28 สโมสรไลออนส์ยะลา ไลออน เดชศักดิ์ พิมเสนศรี
29 สโมสรไลออนส์เบตง ยะลา ไลออน ณัฐสัณห์ สงค์จินดาศักดิ์
30 สโมสรไลออนส์สงขลา ไลออน ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช
31 สโมรไลออนส์ปัตตานี ไลออน ศิรภัสสร บุญระยอง
32 สโมสรไลออนส์นราธิวาส ไลออน พีระ เบญจมานนท์
33 สโมสรไลออนส์สุไหงโก-ลก ไลออน นิเมธ พรหมพยัค
34 สโมสรไลออนส์สตรีสุไหงโกลก ไลออน จิตรา มนัสกุล

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี
 • ธงภาค 310 ซี โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 ซี
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ ภาค โรงแรม
1 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนโกสินทร์ ไลออน วิชิต อำนวยรักษ์สกุล
2 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน ไลออน สุณา ศุภรัตน์วนิช
3 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ บัวหลวง ไลออน ปณตพร ธนาธรณ์
4 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติ ไลออน อ.ธัญญา ผลอนันต์
5 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ เจ้าพระยา ไลออน ยุวดี เตรัตนชัย
6 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ นิมิตใหม่ ไลออน ทญ.ดาริน พายัพวัฒนวงษ์
7 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ อุดมสุข ไลออน อนพัทย์ เศรษฐสิทธิ์กุล
8 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ สุขุมวิท ไลออน มงคล กรัตะนุตถะ
9 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ (พระมหานคร) ไลออน อนุสรณ์ อเนกรัชดาพร
10 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ แหลมทอง ไลออน ดร.นาตยา กีรติภักดี
11 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ สุพรรณหงส์ ไลออน เพลินพิศ เลขวณิชธรรมวิทักษ์
12 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ ราชนครินทร์ ไลออน ธีรนุช มณูธรรมธร
13 สโมสรไลออนส์สมุทรปราการ ไลออน ชัยสิทธิ์  วาดโชชัย
14 สโมสรไลออนส์สมุทรปราการ ศรีนครินทร์ ไลออน อุชุกร เหมือนเดช
15 สโมสรไลออนส์สมุทรปราการ สำโรง  ไลออน พล.ต.ต.วิริยะ  ตุมรสุนทร
16 สโมสรไลออนส์สมุทรปราการ บางพลี ไลออน ชูศรี  สัตยานนท์
17 สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ไลออน กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
18 สโมสรไลออนส์ปราจีนบุรี ไลออน สมชาย ตันเจริญ
19 สโมสรไลออนส์สระแก้ว อรัญประเทศ ไลออน เฉลา ซื่อตรง
20 สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา คลองสวน ไลออน น.พ.บุญมาก มั่งมี
21 สโมสรไลออนส์ปราจีนบุรี หลักเมือง ไลออน ชาญชัย จินดาสถาพร
22 สโมสรไลออนส์ชลบุรี ไลออน พล.อ.ท.นพ.ชูพันธ์ ชาญสมร
23 สโมสรไลออนส์ชลบุรี  บางปลาสร้อย ไลออน ประเสริฐ วัฒนดิลกเลิศ
24 สโมสรไลออนส์ชลบุรี  พันสนิคม ไลออน ลมัย เกิดประสพสุข
25 สโมสรไลออนส์ชลบุรี พนัสนิคม ศรีบูรพา ไลออน วินิตา โลภาวิทย์
26 สโมสรไลออนส์ชลบุรี บางแสน ไลออน จารุวรรณ กังวาลสมวงศ์
27 สโมสรไลออนส์ชลบุรี วชิรปราการ ไลออน อนงค์ สุขสีพล
28 สโมสรไลออนส์ชลบุรี พระยาสัจจา  ไลออน ปิยนุช นนทกานันท์
29 สโมสรไลออนส์พัทยา  ไลออน วิสิทธิ เอกอัคร
30 สโมสรไลออนส์ชลบุรี ศรีราชา ไลออน นวรัตน์ ชิตโตริ
31 สโมสรไลออนส์พัทยา ตากสิน ไลออน จิตติมา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
32 สโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือ ไลออน สากล พูนกลาง
33 สโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก พัทยา ไลออน อัจจิมา ชวลิตธำรง
34 สโมสรไลออนส์พัทยา นาเกลือ ไลออน วาที่ ร.ต.จเรวัฒน์ ชินวัตน์
35 สโมสรไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี ไลออน ไพศาล  อนุวงศ์วรเวทย์
36 สโมสรไลออนส์ระยอง มาบตาพุด เมืองใหม่ ไลออน ดารุณี  วีระพันธ์
37 สโมสรไลออนส์พัทยา บางละมุง ไลออน ศิริวรรณ ทองอำไพ
38 สโมสรไลออนส์ระยอง ไลออน พรชัย โพธิ์ปริสุทธิ์
39 สโมสรไลออนส์จันทบุรี ไลออน ดิเรก ศุภวิวรรธน์
40 สโมสรไลออนส์จันทบุรี เมืองจันท์ ไลออน ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
41 สโมสรไลออนส์ตราด ไลออน วีระ ถนอมจิต
42 สโมสรไลออนส์เมืองขลุง ไลออน บุญจันทร์ กุลพานิชย์
43 สโมสรไลออนส์จันทบุรี ตากสิน ไลออน ธนัญญา งามกิจ

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี
 • ธงภาค 310 ดี โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ดี คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 ดี
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ ภาค โรงแรม
1 สโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพ ไลออน พลสิทธิ์ ลาภวงศ์เมธี
2 สโมสรไลออนส์กรุงธน ไลออน ดารา คาบาลโล่
3 สโมสรไลออนส์กรุงเทพอีสต์ ไลออน ชูชัย จิรวงศาพันธุ์
4 สโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้า กรุงเทพ ไลออน นิภา บำรุงศักดิ์
5 สโมสรไลออนส์สีลม LION GEORGE KNIGHT
6 สโมสรไลออนส์สาทร กรุงเทพ ไลออน มานิตย์ ชฎาชัยวิวัฒน์
7 สโมสรไลออนส์ตลิ่งชัน ดี-ไทย กรุงเทพ ไลออน เทพทัต คุณธนวิโรจน์
8 สโมสรไลออนส์พระราม 9 ริเวอร์ กรุงเทพ ไลออน วัฒนา ประภาสโกศลกุล
9 สโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ไลออน ธันยนันต์ นำพิทักษ์ชัยกุล
10 สโมสรไลออนส์สันติภาพ กรุงเทพ ไลออน ยุพินส์พร บัณฑิตเวทิตกุล
11 สโมสรไลออนส์ป้อมปราบ กรุงเทพ ไลออน คนัมพร อภิชิตศักดิ์สกุล์
12 สโมสรไลออนส์ธนบุรี ไลออน กฤชภิพัชร์ ธนสุทธิ์วรชัย
13 สโมสรไลออนส์ปิ่นเกล้า กรุงเทพ ไลออน กำพล เชียงไชยวงศ์
14 สโมสรไลออนส์ธนบุรีรัตน์์ ไลออน สิณีมาศ ชวรัตน์สกุลกิจ
15 สโมสรไลออนส์สวัสดี กรุงเทพ ไลออน ยุเพ็ญศรี ตั้งเจริญ
16 สโมสรไลออนส์บูรพาภิรมย์ ไลออน สิริพชนันท์ ชิดญาติ
17 สโมสรไลออนส์กรุงเทพเซ็นเตอร์ ไลออน อุเทน ตั้งบูรณากิจ
18 สโมสรไลออนส์วาสุกรี กรุงเทพ ไลออน สมชาย ภูวจรูญกุล
19 สโมสรไลออนส์สวนหลวง กรุงเทพ ไลออน สุวรรณี บวรศุภกิจกุล
20 สโมสรไลออนส์วังสน พระนคร กรุงเทพ ไลออน ฉลองศักดิ์ อารีย์วงศ์
21 สโมสรไลออนส์บางขุนเทียน กรุงเทพ ไลออน สุวัฒน์ เอกมธุรพจน์
22 สโมสรไลออนส์กาญนาภิเษก ไลออน พศิน สินธุพาชี
23 สโมสรไลออนส์สุขสวัสดิ์ กรุงเทพ ไลออน ชยุต องอาจสิริ
24 สโมสรไลออนส์ศตวรรษใหม่ มหานคร ไลออน ณัฐธิณี ภิรมย์ลาภา
25 สโมสรไลออนส์เทียนทะเล กรุงเทพ ไลออน อฺธิวัชร์ จันทุมมี
26 สโมสรไลออนส์มหาจักร กรุงเทพ ไลออน ชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล
27 สโมสรไลออนส์วงเวียนใหญ่ กรุงเทพ ไลออน ศศิธร วรรณมโนมัย
28 สโมสรไลออนส์ภาษีเจริญ กรุงเทพ ไลออน ผกาวดี รังสิยาวรานนท์
29 สโมสรไลออนส์พระนคร กรุงเทพ ไลออน มนต์ชัย ศิริตันติธรรม
30 สโมสรไลออนส์ตากสิน กรุงเทพ ไลออน ช่วงระวี กรรณสูต
31 สโมสรไลออนส์วังจันทร์ กรุงเทพ ไลออน พัทธนันท์ กีรกะจินดา
32 สโมสรไลออนส์รามคำแหง มิชชั่น ดี กรุงเทพ ไลออน ธันยภรณ์ สวนสมภาค
33 สโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ  ไลออน อรวรรณ เตชานุวัตร์
34 สโมสรไลออนส์สาครบุรี ไลออน วาที่ ร.ต.จเรวัฒน์ ชินวัตน์
35 สโมสรไลออนส์กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไลออน น.อ.ธีร์ฎะวัฒน์ กุหลาบซ้อน
36 สโมสรไลออนส์ท่าจีน สมุทรสาคร ไลออน ชาคริต ดุษฎีอิสริยวงศ์
37 สโมสรไลออนส์บ้านแพ้ว ไทยรามัญ สมุทรสาคร ไลออน สุพัฒน์ ปะภุสโร
38 สโมสรไลออนส์สมุทรสาคร ไลออน พิชัย ศรีสันติสุข
39 สโมสรไลออนส์สมุทรสงคราม ไลออน ธนพรรณ ศรีสุทธี
40 สโมสรไลออนส์นครปฐม ไลออน ว่าที่เรือตรี ธีระภัทร์ รุ่งราตรี
41 สโมสรไลออนส์แม่กลอง สมุทรสงคราม ไลออน รเชนทร์ ชัยวัฒน์
42 สโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวก ราชบุรี ไลออน เศรษฐพงศ์ คุ้มภัย
43 สโมสรไลออนส์บางแพ ราชบุรี ไลออน วิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์
44 สโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี ไลออน อณิชชา อาภาณัณยกุล
45 สโมสรไลออนส์หลักเมือง ราชบุรี ไลออน ธนัญชัย  วัดเอก
46 สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง ราชบุรี ไลออน จินตนา จิตดำรงชัย
47 สโมสรไลออนส์ราชบุรี ไลออน สัมพันธ์ มโนรัตน์
48 สโมสรไลออนส์โพธาราม ราชบุรี ไลออน คำรณ แพงไพรี
49 สโมสรไลออนส์อัมรินทร์ ราชบุรี ไลออน ชัชวาล เวศย์วรุตม์
50 สโมสรไลออนส์กาญจนบุรี สโมสรไลออนส์กาญจนบุรี 
51 สโมสรไลออนส์ท่าม่วง กาญจนบุรี ไลออน กาญจนา จานทอง
52 สโมสรไลออนส์ท่ามะกากาญจน์ กาญจนบุรี ไลออน พวงเพ็ชร พัวพันธ์พงษ์
53 สโมสรไลออนส์ตลาดเขต กาญจนบุรี ไลออน สมาน บุญขำ
54 สโมสรไลออนส์สังขละบุรี กาญจนบุรี ไลออน มณี วุฒิสุวรรณ
55 สโมสรไลออนส์สนามจันทร์ นครปฐม ไลออน ธนพล สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
56 สโมสรไลออนส์นครชัยศรี นครปฐม ไลออน สุวิทย์ อุ่นแสงจันทร์
57 สโมสรไลออนส์สามพรานสันติภาพ นครปฐม ไลออน วริศา ทองสงค์
58 สโมสรไลออนส์สามพรานโพธิ์แก้ว นครปฐม ไลออน ศิริ ขาวสำอางค์
59 สโมสรไลออนส์อู่ทอง สุพรรณบุรี ไลออน ร.ต.ท.ไพฑูรย์ พวงมาลัย
60 สโมสรไลออนส์เมืองสามชุก สุพรรณบุรี ไลออน สนธยา มหัคฆพันธ์
61 สโมสรไลออนส์ด่านช้าง สุพรรณบุรี ไลออน ปราณี พงษ์สุพรรณ
62 สโมสรไลออนส์เพชรบุรี ไลออน ณัฐกฤช กรีธาธร
63 สโมสรไลออนส์นครคีรี เพชรบุรี ไลออน สุมิตร หิรัญวงศ์
64 สโมสรไลออนส์บ้านแหลม เพชรบุรี ไลออน สำราญ พวงเจริญ
65 สโมสรไลออนส์เมืองชะอำ เพชรบุรี ไลออน นิภาภัทร ทองโสภณ
66 สโมสรไลออนส์ประจวบคีรีขันธ์ ไลออน เสน่ห์ อาจพันธ์
67 สโมสรไลออนส์ท่ายาง เพชรบุรี ไลออน ดร.ธนะสิทธื ทรัพย์แสนล้าน
68 สโมสรไลออนส์เมืองเพชร เพชรบุรี ไลออน ทรงรัฐ สุนทรมณี
69 สโมสรไลออนส์หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ไลออน ประกอบ ชำนาญกิจ
710 สโมสรไลออนส์ราษฎร์ภักดี หัวหิน ไลออน สายสุนีย์ จิระสกุล

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี
 • ธงภาค 310 อี โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 อี
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ ภาค โรงแรม
1 สโมสรไลออนส์ดุสิต  กรุงเทพ ไลออน ประโพธ ประวิชพราหมณ์
2 สโมสรไลออนส์ดุสิตา  กรุงเทพ ไลออน วิมลมาลย์ สวัสดี
3 สโมสรไลออนส์บุญมีฤทธิ์ กรุงเทพ ไลออน อาภาภัทร บุญมีฤทธิ์
4 สโมสรไลออนส์อาภาภิรม กรุงเทพ ไลออน สุชาดา เจริญพิภพ
5 สโมสรไลออนส์วอร์เตอร์เกท กรุงเทพ ไลออน วันเพ็ญ เจิมประไพ
6 สโมสรไลออนส์รามา กรุงเทพ ไลออน จันทิมา ยิ่งลือชา
7 สโมสรไลออนส์บุญฤทธิ์ กรุงเทพ ไลออน อนิวรรตน์ สมาธิวัฒน์
8 สโมสรไลออนส์บางเขน กรุงเทพ ไลออน วรเดช เทพสถิตย์ศิลป์
9 สโมสรไลออนส์รัชวิภา กรุงเทพ ไลออน อัจฉรา  อัมพุฒ
10 สโมสรไลออนส์นพเก้า กรุงเทพ ไลออน ม.ล.กุลรัตน์ เทวกุล
11 สโมสรไลออนส์พระราม9 รัชดา กรุงเทพ ไลออน เกศกัญญา โสตถิรัตน์วิโรจน์
12 สโมสรไลออนส์นครนายก ไลออน ร.ต.พงศ์ศักดิ์ ภารา
13 สโมสรไลออนส์เสาวภา กรุงเทพ ไลออน ศรีสกุล วิวัฒนาพิกุล
14 สโมสรไลออนส์ราชดำริ กรุงเทพ ไลออน ดร.พรเทพ  จันทรนิภ
15 สโมสรไลออนส์สุรวงศ์ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ ไลออน รัตนา การีมี
16 สโมสรไลออนส์รัชโยธิน กรุงเทพ ไลออน แววตา โอวาทานุสรณ์
17 สโมสรไลออนส์ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ ไลออน สงวน  ลิ่วมโนมนต์
18 สโมสรไลออนส์พหลโยธิน กรุงเทพ ไลออน มาดา  สงวนทรัพย์
19 สโมสรไลออนส์ราชธานี กรุงเทพ ไลออน อัยวัลย์ พิตรไพบูลย์
20 สโมสรไลออนส์โคราช ไลออน รังสรรค์ อินทรชาธร
21 สโมสรไลออนส์ราชสีมา ไลออน แสวง วรรณรัตน์
22 สโมสรไลออนส์ท้าวสุระ ไลออน วรินทร์ทิพย์ สมิทธินารถ
23 สโมสรไลออนส์สุรนารี ไลออน นิตยา วงศ์ชัยนราธร
24 สโมสรไลออนส์มิตรภาพ โคราช ไลออน สนั่น อารจรา
25 สโมสรไลออนส์ปักธงชัย ไลออน วราพร แซ่เฮ้ง
26 สโมสรไลออนส์พญาเย็น ปากช่อง ไลออน วิไล ลิ้มปัญญาเลิศ
27 สโมสรไลออนส์เขาใหญ่-ปากช่อง ไลออน บัณฑุร วรชาติตระกูล
28 สโมสรไลออนส์ลำตะคอง เขาใหญ่ ไลออน ร.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
29 สโมสรไลออนส์ปากช่อง เซนแทนเนียน ไลออน ธัญชภัทร ศรีชะโร
30 สโมสรไลออนส์มหาสารคาม ไลออน ลักขณา เมธานิธิกุล
31 สโมสรไลออนส์ชัยสุนทร กาฬสินธุ์ ไลออน อัญชลี คลังบุญครอง
32 สโมสรไลออนส์นางรอง บุรีรัมย์ ไลออน ศิริกุล ปิยานุกูล
33 สโมสรไลออนส์มิตรภาพ บุรีรัมย์ ไลออน กฤตานน อึงพินิจพงศ์
34 สโมสรไลออนส์สุรินทร์ ไลออน ภูษิต สิงคนิภา
35 สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ไลออน มาลัย อุกฤษฎ์สิริ
36 สโมสรไลออนส์อุบลราชธานี ไลออน ดร.ธมกร ทยาประศาสตร์
37 สโมสรไลออนสืศรีนครอุบล ไลออน ฤทัยทิพย์ สายแวว
38 สโมสรไลออนส์ยังสปิริต อุบลราชธานี ไลออน ธนยพัฒน์ ซึรุมะ
39 สโมสรไลออนส์ชุมแพ ขอนแก่น ไลออน ยุทธ เตียสุขสวัสดิ์
40 สโมสรไลออนส์ขอนแก่น ไลออน ไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี
41 สโมสรไลออนส์นครขอนแก่น ไลออน เจษฎี เชษฐ์โชติศักดิ์
42 สโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี ไลออน อรัญญา อุดมลาภ
43 สโมสรไลออนส์อุดรธานี ไลออน ลาวัลย์ ขจรจิตรัศมี
44 สโมสรไลออนส์วังสะพุล ไลออน อภิชา สารสิทธิ
45 สโมสรไลออนส์เมืองเลย ไลออน ฐิตารีย์ เศียรเจริญพร
46 สโมสรไลออนส์นครพนม ไลออน กัญญพัชร แย้มกมล
47 สโมสรไลออนส์นาแก นครพนม ไลออน ประภาพร นวลตา
48 สโมสรไลออนส์ธาตุพนม นครพนม ไลออน กฤษณ์ตพรหม นฤพรพิพัฒน์
49 สโมสรไลออนส์สกลนคร ไลออน ศิริประภา ศรีบุญยงค์
50 สโมสรไลออนส์วานรนิวาส ไลออน ศิริศักดิ์ เต็งวัฒนโชติ
51 สโมสรไลออนส์มุกดาหาร ไลออน วรลักษณ์ บุตรธิเดช

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ1
 • ธงภาค 310 เอ1 โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ1 คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 เอ1
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ ภาค โรงแรม
1 สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไลออน พลเอกจิรเดช สิทธิประณีต
2 สโมสรไลออนส์เมืองทอง กรุงเทพ ไลออน ชัยทัต กิตติจิตต์
3 สโมสรไลออนส์แอล.อาร์.ปทุมวัน กรุงเทพ ไลออน ศักดิ์สิทธิ์ อนันต์นทีไชย
4 สโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ ไลออน จารุวรรณ ทองคำ
5 สโมสรไลออนส์หอวัง หลักสี่ กรุงเทพ ไลออน สมวงศ์ ชัฎสุวรรณ
6 สโมสรไลออนส์นนทบุรี ไลออน สุวิสา สัตยวิบูลย์
7 สโมสรไลออนส์เอราวัณ กรุงเทพ ไลออน สุรเดช ศานติวรธรรม
8 สโมสรไลออนส์นวลจันทร์ กรุงเทพ ไลออน บุญชู ชัยอารีย์กิจ
9 สโมสรไลออนส์สวนสุนันทา  นนทบุรี ไลออน ธนัท เชี่ยวชาญอักษร
10 สโมสรไลออนส์เมืองมีนถิ่นทอง กรุงเทพ ไลออน อาคม ยิ้มเจริญ
11 สโมสรไลออนส์อยุธยา ไลออน อติภา เองตระกูล
12 สโมสรไลออนส์ชัยนาท ไลออน ดร.สมชาย พุทธโกสัย
13 สโมสรไลออนส์อุทัยธานี ไลออน พ.อ.(พิเศษ) อำนวย เที่ยงงาม
14 สโมสรไลออนส์สรรพยา ชัยนาท ไลออน สุเวทย์  วชิรกำชัย
15 สโมสรไลออนส์ลำปาง ไลออน สุนันท์ ปัญจวิโรจน์
16 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ อินทนนท์ ไลออน เบญจพล  สิทธิประณีต
17 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ คำดารา ไลออน กรุณา ยุวศิลป์
18 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ภูพิงค์ ไลออน ไตรภูมิ กาญจนวิโรตม์ อัครพระยาภักดี
19 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สันกำแพง-แม่ออน ไลออน พรรณปพร สุรินทร์มงคล
20 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ โฮสท์ ไลออน พัชร์ธีรัตน์ ธรรมตระกูล
21 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ นครพิงค์ ไลออน กิติศักดิ์  จักราชัย
22 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ศรีวิชัย ไลออน วรพงศ์ เพชรนันทวงศ์
23 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ แม่ปิง-แม่สา ไลออน สกล แก้วแดง
24 สโมสรไลออนส์จามเทวี ลำพูน ไลออน วรภูมิ แน่งน้อย
25 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ เวียงท่ากาน สันป่าตอง ไลออน ณัฐสรวง สิริอมรสิทธิ
26 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ภูผายูนบุรีศรีนครพิงค์  ไลออน วิริยะ ช่วยบำรุง
27 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ เพชรนครพิงศ์ ไลออน วัชรี จงสถาพรทรัพย์
28 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ แม่ระมิงค์ ไลออน วรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์
29 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ เวียงพิงค์ ไลออน หทัยณัฐ แซ่เตียว
30 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ดอยหลวง เชียงดาว ไลอน จิรวัฒน์ วงศ์ไชย
31 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สามฝั่งแกน แม่แตง ไลออน ชุมพร แสงมณี
32 สโมสรไลออนส์ลำปางหลวง ไลออน วินัย วินัยสถาพร
33 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ แม่โจ้ ไลออน ศรีวรรณ มลิพันธ์
34 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ราชพฤกษ์ ไลออน ไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
35 สโมสรไลออนส์ปาย แม่ฮ่องสอน ไลออน กฤติกา จันนรานนท์
36 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สารภี ไลออน สุริยะวรวรรญา สุริยะจักรวาล

 • ป้ายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ2
 • ธงภาค 310 เอ2 โดยเลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค
 • รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 คนที่ 1 และ คนที่ 2
 • ประธานภูมิภาค, ประธานเขต
 • หมู่ธงสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310 เอ2
 • ขบวนนายกทุกสโมสร และสมาชิกสโมสร พร้อมป้ายชื่อสโมสรนำหน้านายก
ลำดับ ภาค โรงแรม
1 สโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ์ ไลออน อาทิตย์ จงพาณิชกุล
2 สโมสรไลออนส์วังใหม่ กรุงเทพ ไลออน วิไลลักษณ์ จำเริญเจนกิจ
3 สโมสรไลออนส์ราชประสงค์ กรุงเทพ ไลออน นิธิศ วาณิชธรรม
4 สโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ ไลออน ปวันรัตจ์ พูนพิมลชาติ
5 สโมสรไลออนส์โดมพระจันทร์ กรุงเทพ ไลออน ประยุทธ จิตต์นุกุลศิริ
6 สโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ ไลออน สมนึก  แก้วปู่วัด
7 สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ ไลออน นฤมล รัศมีกิจธรรม
8 สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ ไลออน ดร.สุวลี แสงกาญจนวนิช
9 สโมสรไลออนส์ลำลูกกา ปทุมธานี ไลออน ชยพล ปภิชญาพิชาญกุล
10 สโมสรไลออนส์พลับพลาไชย กรุงเทพ ไลออน เขมณัฎฐ์ สุริยะรัชนี
11 สโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ ไลออน ธัญญพัณฑ์ เตชะพัฒน์สิ
12 สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี กรุงเทพ ไลออน พันธุ์เทพ ตันติโชคอนันต์
13 สโมสรไลออนส์ปทุมธานี ไลออน พล.ต.ต่อคุณ ภักดิ์ดีชนก
14 สโมสรไลออนส์หทัยราษฎร์ กรุงเทพ ไลออน กมลพร ผ่องใส
15 สโมสรไลออนส์สระบุรี ไลออน เทียมสุริยะ  จุนเจือ
16 สโมสรไลออนส์ลพบุรี ไลออน ศุภสัณ หาญทวีวงศา
17 สโมสรไลออนส์ปรางค์สามยอด ลพบุรี ไลออน อำนาจ  สมกลิ่น
18 สโมสรไลออนส์ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ ไลออน เปมิกา  มุกดาดิลกี
19 สโมสรไลออนส์โคกสำโรง ลพบุรี ไลออน สมฤดี ชมญาติ
20 สโมสรไลออนส์ลำนารายณ์ ลพบุรี ไลออน จรรยา  อริยปัญญาสถาพร
21 สโมสรไลออนส์พระสังข์ตาคลี นครสวรรค์ ไลออน เวฬุศาส์น ราชอินทร์
22 สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ ไลออน เกษม เมธีวิบูลวุฒิ
23 สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ ไลออน สดศรี สุขสิงห์
24 สโมสรไลออนส์เมืองพระบาง นครสวรรค์ ไลออน พรรณราย ทรัพย์ขำ
25 สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพ นครสวรรค์ ไลออน ธิติวัฒน์ พัสวีดิลกภัทร์
26 สโมสรไลออนส์แพร่ ไลออน วารุณี  ชมภูมิ่ง
27 สโมสรไลออนส์พิษณุโลก ไลออน พ.ต.อ.สุชาติ พวงเนียม
28 สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี ไลออน จุรีรัตน์ ศรีอรุณภักดี
29 สโมสรไลออนส์คลองตาล สุโขทัย ไลออน ณรงค์ชัย  ศรีอรุณภักดี
30 สโมสรไลออนส์น่าน ไลออน วิลาศ  สังขวิเชียร
31 สโมสรไลออนส์พะเยา ไลออน สมชาติ เหล่าศิริไพศาลวัฒนา
32 สโมสรไลออนส์เชียงกลาง น่าน ไลออน อาภาวดี อ่ำเกษม
33 สโมสรไลออนส์ดอกคำใต้ พะเยา ไลออน นารี บุรณศิริ
34 สโมสรไลออนส์เชียงราย ไลออน ชยุตม์ สันธิศิริ
35 สโมสรไลออนส์แม่สาย เชียงราย ไลออน ผ่องพรรณ นันทชัย
36 สโมสรไลออนส์นครเชียงราย ไลออน กรรณิกา เหล่าธรรมทัศน์
37 สโมสรไลออนส์เชียงของ เชียงราย ไลออน น.พ.สมปรารถน์ หมั่นจิต
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts