เที่ยวสิบสองปันนา

ต้นแม่น้าโขง ผูกโยงสองไท ไปตามความฝัน นั่นคือสิบสองปันนา

เที่ยวสิบสองปันนา---ผู่เอ๋อร์ ทางด่วน R3a

โปรแกรมไปรถกลับรถ 3 คืน 4 วัน ไกค์เริ่มต้นรับที่ด่านเชียงแสนไทยและส่งที่ด่านเชียงแสนไทย

เส้นทางใหม่ไปเชียงรุ้งสิบสองปันนา
ผ่านชมวิถีชีวิตชาวลาว รำลึกอดีตเมืองไทย 50 ปีก่อน
เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา-บ่อเต็น – บ่อหาน
-เมืองหล้า- เชียงรุ้ง ไป- กลับทางรถ ผ่านเส้นทาง R3a
 


(3 คืน 4 วัน เที่ยว 2 จังหวัด สิบสองปันนา--ผู่เอ๋อร์)


เมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอกจังหวัดสิบสองปันนาเมืองแห่งนกยูง ประเทศจีน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมาช้านาน อารยธรรม-เชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิตชื่นชมกับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่-ไทยลื้อ ซึ่งเป็นต้นกำเนิด ไทยลื้อแถบภาคเหนือของไทย จึงน่าไปสัมผัสยิ่ง

เมืองซือเหมา (หรึอเมืองผู่เอ๋อร์) ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชาผูเอ่อที่มีชื่อเสียงอัน ยาวนาน และ เป็นเมืองเอกเมือง หลวงของแคว้นผูอื่อ และเป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญา นามว่า “แหล่งผลิตชาโบราญผู่เอ๋อร์”

วันแรก เชียงแสน –ห้วยทราย -- หลวงน้ำทา-บ่อเต็น- บ่อหาน (ชายแดนจีน)—ซือเหมา(ผู่เอ๋อร์)--อำเภอหนิงเอ่อ ( B L D )
06.00 น. คณะพร้อมกันที่โรงแรมที่ท่านพัก จากนั้นเดินทางสู่ อาเภอเชียงแสน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เราคอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน แล้วผ่านการตรวจสอบเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน แล้วนั่งเรือเร็ว (เรือหางยาว) สู่ด่านห้วยทราย สปป. ลาว

         นำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว ตามเส้นทางหมายเลข R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ผ่านเมืองสาคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางใน ช่วงนี้ เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน

บ่าย  รับประทานอาหารเที่ยง ณ เมืองหลวงน้ำทา
14.30 น. เดินทางถึง บ่อเต็นชายแดนลาว – จีน หลังผ่านพิธีเข้าจีนแล้วเดินทางต่อ เมืองซือเหมา
19:30น. ถึงอาเภอหนิงเอ่อของจังหวัดผู่เอ๋อร์ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง เมืองโบราณผู่เอ๋อร์--สถานีเส้นทางชาม้าnakeli–-ทะเลสำบXiMaHe--ชาหมื่นไร่(ผ่านชม)--9จอม12เชียง—เชียงรุ้ง (B L D )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
       หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปเที่ยว เมืองโบราณ ณ ผู่เอ๋อร์เป็นเมืองเก่าของเมืองผู่เอ๋อสมัยก่อนปี 2007อำเภอหนิงเอ่อของจังหวัดผู่เอ๋อร์ เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง อาคารในเมืองโบราญถูกทำลาย เลยรัฐบาลได้ปรับปรุงใหม่และได้ทำเป็นร้านค้าอยู่ในเมืองโบราญ เราสามารถเดินชม ซื้อของที่ถูกใจได้ และสามารถ สัมผัสวัฒนธรรมชาผู่เอ๋อ แล้วนาท่านเดินทางไปเที่ยวชม สถานีเส้นทางชาม้าnakeliห่างจากตัวเมืองอาเภอหนิงเอ่อ ประมาณ16 km สมัยก่อน เป็นจุดที่พักผ่อนของขบวนม้าที่ขนส่งใบชา ที่โน่น ยังมีตะเกียง อ่างดื่มน้ำและของใช้ต่างๆของขบวนม้าขนส่งใบชาที่ตั้งเดิม เราสามารถสัมผัสประวัติศาสตร์เส้นทางชาม้าและ วัฒนธรรมชาผู่เอ๋อร์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
          หลังอาหารนำท่านไปชมทะเลสาบ ximahe ชมทิวทัศที่สวยงานของทะเลสาบ ximahe
14.00 จากนั้นนำท่าน เดินทางจากจังหวัดผู่เอ๋อร์ สู่เมืองเชียงรุ้งจังหวัดสิบสองปันนา
15.30 ถึงเมืองเชียงรุ้งแล้ว พาไปชมเมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม 1 แม่น้า 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมือง แห่งชีวิตไทยและ ไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่ 1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น 1 ใน 9 เจดีย์ของ
โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสร็จแล้วส่งที่พักระดับสี่ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 


วันที่สำม สวนป่าดงดิบ–โชว์นกยุง--วัดป่าเจย์—ล่องเรือสำรัญแม่น้าโขงพร้อมการแสดงบนเรือ— โชว์พาราณสี (B L D )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อสวนป่าดงดิบหรือป่าเขตร้อนซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิดนาท่านนั่งรถไฟฟ้าสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่าง ๆ สวยงาม ชมนกยูงจำนวนหลายร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขาจากสัญญาณเป่านกหวีดของผู้คุม เป็นที่ชื่นชอบของแขกผู้มาเยือน ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านชมโชว์การแสดงจากชาวเขาเผ่าต่าง ๆ อาทิ การแสดงของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมของเผ่าไอนี่หรืออีก้อ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาได้ตามอัธยาศัย
12.00 น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


        หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมชม วัดป่าเจวัดป่าเจเป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาส ) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงฆ์
รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่สำ คัญอีกแห่งหนึ่งเมืองเชียงรุ้ง
16.30 น. นำท่านล่องเรือสารัญแม่น้้ำโขง ชมทิวทัศน์แม่น้ำโขง และทิวทัศน์เมืองเชียงรุ้ง สัมผัสอากาศ
สดชื่นแม่น้ำโขง พร้อมชมการแสดงบนเรือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
     หลังอาหาร นำท่าน ไปดู โชว์พาราณสี เป็นชุดการแสดงที่เป็นไฮไลท์ของการไปเยือนสิบสองปันนาเลยครับ การแสดงโชว์จัดขึ้นภายในโรงละครขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากกว่า 500 คน มีการแสดงโชว์ชุดต่างๆ กว่าสิบชุด โดยในแต่ละชุดการแสดงนั้น มีการจัดฉากการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ การใช้ระบบแสง สี เสียง ประกอบการแสดง นั่นยอดเยี่ยมและอลังการมาก สาหรับการแสดง โชว์พาราณสี เป็นการแสดงที่นำเสนอถึง เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิบสองปันนาเริ่มไปตั้งแต่เมื่อครั้งพระพุทธศาสนาเดินทางเข้ามาเผยแพร่ถึงเมืองสิบสองปันนาและแสดงการจำลองภาพวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตำนานของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง ๆ  มากมาย ซึ่งล้วน แล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสิบสองปันนา
เสร็จแล้วส่งที่พัก ระดับสี่ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ตลาดเช้า--เชียงรุ้ง-- บ่อหาน – บ่อเต็น – หลวงนำ ทา – ห้วยทราย – เชียงแสน (B L D )

เช้า อรุณสวัสดิ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      หลังจากนั้น พาท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาที่ ตลาดเช้า อิสระช๊อปปิ้ง ซื้อผลไม้สด ๆ
หลังจากนั้นเตรียมออกเดินทางต่อสู่ด่านบ่อหาน ผ่านพิธีการเข้า ออก เมืองแล้วเดินทางมุ่งตรงสู่เมืองหลวงน้ำทา
บ่าย เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวัน แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย
17.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านข้ามโขงสู่ฝั่งไทยแล้ว
เดินทางถึงเชียงแสน นำท่านกลับที่พักอย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ปี 2017ล่องเรือไปตามต้นแม่น้ำโขง ย้อนกลับเหยียบรอยเก่าเส้นทางชาม้าเมืองโบราญผู่เอ๋อร์
 

 


ไปกลับรถ3N4Dเที่ยวสองจังหวัด
DAY 1 : เช้าด่านเชียงแสน-ห้วยทราย( ลาว)-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น- บ่อหาน-อำ เภอเมืองหล้า –ผู่เอ๋อร์ (B/L/D)
DAY 2: เมืองโบราณผู่เอ๋อร์-สถานีเส้นทางชาม้า nakeli –ทะเลสำบXiMaHe –ชาหมื่นไร่(ผ่านชม) -9 จอม 12 เชียง -เชียงรุ้ง (B/L/D)
DAY 3: สวนป่าดงดิบ -โชว์นกยุง-หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าไอ้หนี –วัดป่าเจ-ล่องเรือสำราญแม่โขง- โชว์พาราณสี - เชียงรุ้ง (B/L/D)

DAY 4: ตลาดเช้าเชียงรุ้ง-บ่อหาน – บ่อเต็น – หลวงน้ำทา-ห้วยทราย -17:00 ด่าน เชียงแสน (B/L/D )

นอนห้องละ 2 ท่าน นอน ซือเหมา 1 คืน เชียงรุ้ง 2 คืน
 • ซือเหมำ Man Cheng Hotel 4ดำว
 • เชียงรุ้ง TongCheng Hotel 4ดาว
 • Star Way Hotel 4ดาว หรือเที่ยบเท่า
อัตราค่าบริการ ห้องละ 2 ท่านพักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ต่อท่าน
8 - 9 ท่าน 13,000 บาทรถตู้ลาว 1 คัน มินิบัสจีน 13 ที่นั่ง
10 - 15 ท่าน 12,800 บาทรถตู้ลาว 2 คัน มินิบัสจีน 17 ที่นั่ง
16 -20 ท่าน 11,700 บาทรถตู้ลาว 2 คัน มินิบัสจีน 28 ที่นั่ง

อัตรานี้รวม :

 •  รถปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
 • ค่าอาหาร และ ค่าที่พัก ตามรายการ 
 • ค่าบัตรชมโชว์พาราณสีและค่าล่องเรือสาราญ 
 • ค่าแสตมป์ passport วี ไอ พี ด่านลาว 
 • ค่าบริการในการผ่านด่านไทย – ลาว 
 • น้ำดื่ม 2 ขวด/วัน/คน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท 
 • ไกด์ท้องถิ่นลาว จีน
 • หัวหน้าทัวร์ไทย
 • ค่ารถก๊อปในสวนป่าดงดิบ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
 • วีซ่าจีน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกค์ท้องถิ่นและคนขับ (ของไกด์จีนและคนขับ จำนวนลูกค้าไม่ถึง 20 คน 200 หยวน/วัน/กรุ๊ป จำนวนลูกค้า 20 คนขึ้นไป 15 หยวน/วัน/หัว  ส่วนของไกด์ลาวเป็นน้้ำใจแล้วแต่ท่าน) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาลงร้านช๊อปปิ้ง (ร้านยาสมุนไพร+ร้านหยก+ร้านมีดไทลื้อ+ร้านของระลึกพื้นเมือง)


ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ เลิฟลี่ แพลนเนท ทราเวล เอเจนซี่ โทร 053-733275 , 082-2266246 แฟกซ์ 053-733275 E-mail : Lovelyplanettour@hotmail Facebook page: Lovelyplanettour
หรือดูรายละเอียดการท่องเที่ยวในแต่ละวันโดยคลิกที่นี่
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

Recent Posts